Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 februari 2020
gepubliceerd op 21 februari 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040347
pub.
21/02/2020
prom.
06/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op de artikelen 300 en 302;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen;

Overwegende dat de ontslagnemende voorzitters en secretarissen vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen, hierna de "Raad van beroep": - De heer Laurent MASSAUX wordt tot voorzitter van de Raad van beroep benoemd; - De heer Gautier PIJCKE wordt tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep benoemd; - De heer Philippe LAURENT wordt tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep benoemd.

Art. 2.Het secretariaat van de Raad van beroep wordt waargenomen door de Diensten van de Regering.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen, wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 6 februari 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en voor de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^