Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 februari 2015
gepubliceerd op 11 maart 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029086
pub.
11/03/2015
prom.
06/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), gewijzigd bij de decreten van 11 juli 2002, 8 mei 2003, 19 november 2003 en 3 maart 2004, inzonderheid op de artikelen 300 en 302;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 en 17 juni 2010;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden ten einde zijn gekomen en dat nieuwe aanstellingen nodig zijn;

Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel hoger kunstonderwijs : als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt in de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen :

WERKEND LID

1e PLAATSVERVANGER

2e PLAATSVERVANGER

De heer Yvon CLOSSEN;

Mevr. Marie-Agnès CAPRON;

De heer Bernard BAY;

De heer. Michel BAUDSON;

De heer. Alain DENIS. De heer. Gérard VAN GOOLEN;

De heer Jacques LECOUTURIER;

De heer Alain CEYSENS;

De heer Bruno GOOSSE;

De heer André DELALEAU. De heer Freddy THOMAS;

De heer Michel FAGNOUL;

De heer Pol SOUDAN;

De heer Roberto GALLUCIO;

De heer Guy NELIS.


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden vertegenwoordigt in de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen :

WERKEND LID

1e PLAATSVERVANGER

2e PLAATSVERVANGER

De heer Philippe JONAS;

Mevr. Christine POCHET;

Mevr. Rita DEHOLLANDER;

Mevr. A-F. VANGANSBERGT;

Mevr. Isabelle WARGNIES. De heer Francis CLOSON;

De heer Benoît ESCARMELLE;

De heer Marc DELNEST;

De heer Clément BAUDUIN;

Mevr. Enza BARONE. Mevr. Françoise HAUZEUR;

Mevr. Valérie DE NAYER;

Mevr. Michèle HONORE;

De heer Raymond MARCHAND;

De heer Gabriel TECLU.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 en 17 juni 2010, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 6 februari 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^