Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/03/2015 numac 2015000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelneming aan de openbare loterijen "Lotto" en "Euro Millions" genoemd type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015018080 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot benoeming van de effectieve leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015009144 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 februari 2015, is aan Mevr. Verheyen B., griffier bij het vredegerecht Antwerpen III, tijdelijk en gedeeltelijk opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij de vredegerechten van het arrondisse Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2015; Bij ministeriële besluiten van 5 m(...) type ministerieel besluit prom. 13/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de commissie voor de erkenning van geneesheren-specialisten in anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 04/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een werkend lid van de Raad van bestuur van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak" type ministerieel besluit prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van een plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » type ministerieel besluit prom. 02/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 23/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035231 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften voor de activering van het betalingsrechtensysteem in 2015 type ministerieel besluit prom. 29/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035250 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid van het "International Baccalaureate Diploma"/"Diplôme du Baccalauréat International" en het "Europees baccalaureaatsdiploma" met het diploma van secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 13/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035248 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015201083 bron waalse overheidsdienst Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein Bij ministerieel besluit van 6 mei 2014, dat in werking treedt op de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt Mevr. St Bij ministerieel besluit van 22 januari 2015, dat in werking treedt op de dag waarop het bij ui(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015200623 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 5/2015 van 22 januari 2015 Rolnummers : 5826 en 5827 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 35, 36 en 42 van het Vlaamse decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015200621 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2015 van 22 januari 2015 Rolnummer : 5782 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 106 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeli Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 29/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren en het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 11/03/2015 numac 2015029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en vice-voorzitters van de raad van bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het persoonlijke-assistentiebudget type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015201082 bron waalse overheidsdienst Waalse Energiecommissie Bij besluit van de Waalse Regering van 5 februari 2015 wordt de heer Stéphane Renier tot directeur benoemd belast met de dienstverlening aan de consumenten en de juridische diensten van de Waalse Energiecommissie voor een Bij besluit van de Waalse Regering van 5 februari 2015 wordt Mevr. Christel Evrard tot directeu(...) type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015201126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015201127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2011 betreffende de verzameling van de gegevens voor de berekening van de kosteloze toewijzing van quota's aan elke exploitant voor de periode 2013-2020

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014, pagina 11755, moet wat de naam van de heer VELCKENIERS, Hugo, betreft, "de heer VELKENIERS, Hugo", gelezen worden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. BAISE Monique benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, in de(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/03/2015 numac 2015018099 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking Overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid, van de we(...) Gelet op artikel 23 van de wet van 6 januari 2014 tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van (...)

document

type document prom. 16/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035260 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden
^