Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 januari 2023
gepubliceerd op 20 april 2023

Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 21 december 2020 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde **** ****

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023040285
pub.
20/04/2023
prom.
16/01/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2023. - Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 21 december 2020 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde **** ****


De regering van de **** ****, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de specifieke regels voor het hoger **** georganiseerd in de **** **** (organisatie, financiering, begeleiding, statuut van het personeel, rechten en plichten van de studenten), artikel 431, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de **** **** van 3 december 2004 tot instelling van een kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde **** ****;

Gelet op het besluit van de Regering van de **** **** van 21 december 2020 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde **** ****, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de **** **** van 25 maart 2021, 23 december 2021 en 28 juli 2022;

Gelet op het besluit van de Regering van de **** **** van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening aan algemene ambtenaren en bepaalde andere personeelsleden van het Ministerie van de **** ****, artikel 78, § 1, 17° ;

Gelet op de ****-akte AD-****-0395 van 17 februari 2021 ten gunste van de heer **** ****, adjunct-directeur-generaal deskundige;

Overwegende dat de aftredende leden moeten worden vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de **** **** van 21 december 2020 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde **** ****, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de **** **** van 25 maart 2021, 23 december 2021 en 28 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste streepje worden de woorden "mevrouw **** ****" vervangen door de woorden "de heer **** ****"; 2° in het tweede streepje worden de woorden "de heer **** ****", "de heer **** ERNST" en "****." respectief vervangen door de woorden "de heer **** ****", "de heer **** PENNING" en "de heer **** ****".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de op die datum reeds bijeengekomen kamers van beroep de samenstelling die zij op het tijdstip van de bijeenroeping hadden.

****, 16 januari 2023.

Voor de Regering van de **** ****: De adjunct-directeur-generaal deskundige, ****. ****

^