Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 december 2020
gepubliceerd op 07 januari 2021

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020044647
pub.
07/01/2021
prom.
21/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van specifieke regels voor het hoger kunstonderwijs in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, begeleiding, statuut van het personeel, rechten en plichten van de studenten), artikel 431, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten sluiten tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2017, 11 oktober 2019 en 26 februari 2020;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de ambtenaren-generaal en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van inrichtende machten en van de groeperingen van personeel van gesubsidieerd vrij onderwijs die zijn aangesloten bij een in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde vakbondsorganisatie;

Overwegende dat de ambtstermijn van de huidige leden van de kamer van beroep is verstreken en dat het derhalve noodzakelijk is de samenstelling van de kamer van beroep te vernieuwen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen: - als werkende leden en plaatsvervangende leden, die de inrichtende machten in het gesubsidieerd vrij onderwijs vertegenwoordigen:

Werkende leden

1ste plaatsvervangende leden

2de plaatsvervangende leden

de heer Martin HUSQUET

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN

de heer Roland SERVAIS

de heer Marc STREKER

de heer Guy VAN CRAYNEST

Mevr. Anne-Marie WYNANTS

de heer Guido JARDON

de heer Hervé BUYSE

de heer Stéphane VANOIRBECK

Mevr. Monika VERHELST

Mevr. Elise PISSART

de heer Serge FLAME

de heer Jean-Pierre QUINET

de heer Xavier DOCHY

Mevr. Lusin CETIN


- als werkende en plaatsvervangende leden, die de representatieve organisaties van de personeelsleden in het gesubsidieerd vrij onderwijs vertegenwoordigen:

Werkende leden

1ste plaatsvervangende leden

2de plaatsvervangende leden

de heer Joan LISMONT

de heer Adrien ROSMAN

de heer Emmanuel FAYT

de heer René FONTENELLE

de heer Fabrice PINNA

de heer Michel PATRIS

de heer Philippe BEGUIN

de heer Olivier DUBUS

de heer Philippe DOLHEN

de heer Jean-Michel CAFAGNA

de heer Eugène ERNST

X.

de heer Marc MANSIS

Mevr. Naéma GUERMACHE

de heer Jean-François GHYS


Art. 2.Het het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten sluiten tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juni 2017, 11 oktober 2019 en 26 februari 2020, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de kamers van beroep die op deze datum reeds zijn bijeengeroepen, de samenstelling die ten tijde van de oproeping van toepassing was.

Brussel, 21 december 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De waarnemend adjunct-directeur-generaal, J. MICHIELS

^