Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 september 2015
gepubliceerd op 16 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029508
pub.
16/10/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op de artikelen 429 en 431 gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011, 1 oktober 2013 en 23 mei 2014;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd wordt op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep tot hun einde zijn gekomen en dat het dus noodzakelijk wordt de samenstelling ervan te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen: - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten in het vrij gesubsidieerd onderwijs vertegenwoordigen :

Werkend

1ste plaatsvervangend

2de plaatsvervangend

de heer Martin HUSQUET;

Mevr. Bénédicte BEAUDOUIN;.

de heer Roland SERVAIS;

de heer Marc STREKER;

De heer Guy VAN CRAYNEST;

Mevr. Anne-Marie WYNANTS;

de heer Guido JARDON;

De heer Hervé BUYSE;

de heer Stéphane VANOIRBECK;

Mevr. Monika VERHELST;

Mevr. Elise PISSART;

de heer Serge FLAME;

de heer Jean-Pierre QUINET.

de heer Xavier DOCHY

Mevr. Lusin CETIN.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen die de personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs vertegenwoordigen :

Werkend

1ste plaatsvervangend

2de plaatsvervangend

De heerJoan LISMONT;

de heer Alain FRANCOIS;

Mevr. Sophie GOLDMANN;

Mevr. A.F. VANGANSBERGT

de heer Luc ANDRIS;

de heer André BRULL;

Mevr. Dorothée GOLENVAUX;

de heer Christophe MEUNIER;

Mevr. Muriel VERBEECK;

de heer Philippe BEGUIN;

de heer Alain VAN CAULAERT;

de heer Olivier DUBUS;

de heer Marc MANSIS.

de heer Pierre DEHALU..

de heer Jean-François GHYS.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011, 1 oktober 2013 en 23 mei 2014, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 8 september 2015 .

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^