Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 december 2010
gepubliceerd op 08 februari 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029047
pub.
08/02/2011
prom.
22/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), gewijzigd bij de decreten van 11 juli 2002, 8 mei 2003, 19 november 2003 en 3 maart 2004, inzonderheid op de artikelen 429 en 431 gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Confessionele Vrije Hogere Kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Confessionele Vrije Hogere Kunstscholen;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd wordt op de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004 en 14 mei 2009;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep tot hun einde zijn gekomen en dat het dus noodzakelijk wordt de samenstelling ervan te hernieuwen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen, hierna « de Raad van beroep » : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten in het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen :

WERKEND

1e PLAATSVERVANGEND

2e PLAATSVERVANGEND

de heer Martin HUSQUET; de heer Hervé BUYSE; de heer Guido JARDON;

Mevr. Monika VERHELST; de heer Jean-Pierre QUINET. Mevr. Nicole HENNEMONT;

M. Henri POUILLON;

Mevr. Evelyne VANHEE;

Mevr. Françoise KLEIN; de heer Xavier DOCHY.

de heer Roland SERVAIS;

Mevr. Anne-Marie WYNANTS; de heer Stéphane VANOIRBECK; de heer Bruno QUOIDBACH;

Mevr. Stéphanie KETTMANN.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen die de personeelsleden van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad :

WERKEND

1e PLAATSVERVANGEND

2e PLAATSVERVANGEND

de heer Joan LISMONT; de heer Alain SIEUW; de heer Jacques TIMMERMANS; de heer Alain VAN CAULAERT; de heer Marc MANSIS.

de heer Alain FRANCOIS; de heer Luc ANDRIS; de heer Clément BAUDUIN; de heer Olivier DUBUS; de heer Marc WILLAME. Mevr. Marie-Jo JAMAR; de heer Herbert MEYER; de heer André BRULL;

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT;

Mevr. Françoise WIMLOT.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Confessionele vrije Hogere Kunstscholen, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 22 december 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^