Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 27 november 2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029608
pub.
27/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen


De Regering van ce Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op de artikelen 429 en 431 gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Confessionele Vrije Hogere Kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011, worden de woorden « Mevr. Nicole HENNEMONT », « De heer Henri POUILLON » en « Mevr. Evelyne VANHEE » respectievelijk vervangen door de woorden « Mevr. Anne-Marie MONIOTTE », « De heer Guy VAN CRAYNEST » en « De heer Marc STREKER ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 1 oktober 2013.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^