Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005003205 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22(...) Cliënten - Retail : natuurlijke personen-consumenten en patrimoniumvennootschappen; - Private(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2004054217 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, ****-**** ****, ****-****, ongehuwd, geboren te **** op 29 april 19 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 november 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse I, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse A type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 november 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 14 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeentes van de vreemdelingen bedoeld in artikel 54, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 januari 2000 type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van beroep type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005009235 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Debucquoy, F., licentiaat i De standplaats is gevestigd in Kinrooi; - is Mevr Gypens, S., licentiaat in de rechten, kandidaa(...) type koninklijk besluit prom. 10/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 11/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005009236 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 21 maart 2005 : - is de duur van de stage van Mevr. Arnauts, I., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 - is de duur van de stage van Mevr. Boumans, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrond(...) type ministerieel besluit prom. 09/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt type ministerieel besluit prom. 09/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van twee instellingen die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekken type ministerieel besluit prom. 09/03/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005011147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005027298 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 9 maart 2005 worden de beslissingen van 14 december 2004 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de « S.C.R.L. Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la Bij ministerieel besluit van 9 maart 2005 wordt de beslissing van 19 januari 2005 niet goedgeke(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200784 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 2 maart 2005 wordt de S.****. **** **** International **** als **** erkend voor de dienstverlening werving en selectie. Deze erkenning heeft het nummer ****.****.123 en geldt van Bij ministerieel besluit van 2 maart 2005 wordt de S.****. **** **** **** **** als (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200852 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 25 februari 2005 wordt de V.Z.W. « Verbraucherschutzzentrale VoE » vanaf 25 februari 2005 voor zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende De erkenning heeft het nummer RW/SMD/534. Bij ministerieel besluit van 25 februari 2005 wor(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200780 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 59/2005 van 16 maart 2005 Rolnummer 2985 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 16 oktober 2003 houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoff Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters A. Alen(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200637 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Adviescommissie bedoeld bij artikel 12 van het decreet van 3 juli 2003 tot invoering van de psychomotorische activiteiten in het gewoon kleuteronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005200639 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 30/03/2005 numac 2005200829 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200832 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 januari 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 20 Die zaak is ingeschreven onder nummer 3360 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005009234 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 88 van 17 maart 2005, blz. 11177, dienen, in de vierde lijn van de Franse tekst, de woorden « d'avocat général » te worden vervangen door de woorden « de premier avocat général ».

document

type document prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200854 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** sociaal assistenten (technisch deskundige - niveau ****) voor de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de **** **** **** (****04026). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor (...) 1. ****, ****, 9880 **** 2. ****, ****, 8200 **** 3. ****, ****, 8770 ****(...) type document prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200855 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bibliothecarissen-documentalisten (niveau B) voor het RIZIV (ANG05001). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DAEMEN, MARIA, 1030 SCHAARBEEK 2. POOT,(...) 3. BEERTEN, HERMAN, 3580 BERINGEN 4. VAN SNICK, GERD, 9500 GERAARDSBERGEN

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 maart 2005 wordt de heer Mervielde, Franky, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Maldegem met ingang van 1 december 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 maart 2005 wordt de heer Costermans, Luc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Landen/Linter/Zoutleeuw met ingang van 1 februari 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 16 maart 2005 wordt de heer De Witte, Lucas, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene met ingang van 24 juli 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 16 maart 2005 wordt de heer Deboel, Robert, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem met ingang va

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005002042 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 maart 2005 wordt de heer Moerenhout, Philippe, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de afdeling Personeel en Organisatie - Dienst Economaat, met ingang van 1 februari 2005. Over

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200853 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** inspecteurs (niveau ****) voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en **** (****04829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, 1440 ****-****-**** 2. ****, ****, 1082 ****-****-****

document

type document prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005009232 bron federale overheidsdienst justitie Adres van de nieuwe zetel van de politierechtbank en van het politieparket van Bergen op 23 maart 2005 Extension du Palais de Justice, rue de Nimy 28, 7000 Mons. type document prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 maart 2005, dat in werking treedt de dag worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en(...) type document prom. -- pub. 30/03/2005 numac 2005200760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het diamantzagen Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 maart 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Sta worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het diamantzagen : 1. als vertegenwoord(...)
^