Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 december 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2004 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005200051 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 van organisatieafdelingen 50 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200078 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200086 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 03/12/2004 pub. 24/01/2005 numac 2005200093 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de storting van de bijdrage van de uitgevers van televisie-omroepdiensten aan het Centrum voor de film en de audiovisuele sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036846 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004036847 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004036863 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van de tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten, basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203850 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005035053 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.21 van het programma 24.60 voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005035052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005035182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005200205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de "index coût de télévision" voor het jaar 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie ingericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200614 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 2004 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de integratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van twee Regeringscommissarissen in de Waalse en de Brusselse kamers van de raad van bestuur van de vereniging zonder winstoogmerk "La Médiathèque de la Communauté française de Belgique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de transparantie van de uitgevers van radio-omroepdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de dagelijkse zendtijd voor reclame in videotekst in de lokale televisiezenders type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2003, over sommige persorganen, van een gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het jaar 2003, van de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 26/05/2005 numac 2005201230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 26/05/2005 numac 2005201229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 26/05/2005 numac 2005201231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 28/06/2005 numac 2005201302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 26/05/2005 numac 2005201304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 26/05/2005 numac 2005201303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 26/05/2005 numac 2005201305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 26/05/2005 numac 2005201310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 02/06/2005 numac 2005201362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/08/2005 numac 2005201757 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie voor het onderzoek inzake pedagogie voor het dienstjaar 2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/08/2005 numac 2005201758 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie voor het onderzoek inzake pedagogie voor het dienstjaar 2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 18/10/2005 numac 2005202608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap
^