Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 november 2020
gepubliceerd op 03 december 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële hogere kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020043819
pub.
03/12/2020
prom.
24/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële hogere kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de specifieke regels voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van de studenten), artikel 300 en artikel 302, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de officiële gesubsidieerde hogere kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële hogere kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de ambtenaren-generaal en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78;

Overwegende dat het passend is om de leden die ontslag hebben genomen, te vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2020 pub. 12/03/2020 numac 2020020513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële hogere kunstscholen, worden de woorden "de heer Jorre DEWITTE" en "Mevr. Rita DEHOLLANDER" respectief vervangen door "Mevr. Annick ANSIAUX" en "de heer Jorre DEWITTE".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de raden van beroep die op die datum reeds zijn bijeengeroepen, de samenstelling die ten tijde van de oproeping van toepassing was.

Brussel, 24 november 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De d.d. adjunct-directeur-generaal, J. MICHIELS

^