Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 november 2014
gepubliceerd op 03 december 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029737
pub.
03/12/2014
prom.
05/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 90;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998, 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie ingericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 18/10/2005 numac 2005202608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2007, 14 september 2009, 3 februari 2011 en 14 februari 2011;

Overwegende dat de ondervoorzitter en de referendarissen van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs, die respectief in ruste wordt gesteld en ontslagnemend zijn, dienen te worden vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, van de Minister van Hoger Onderwijs en van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Michel PREUD'HOMME, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Mevr. Sophie ROSMAN, sociaal bemiddelaar op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Art. 2.Mevr. Aurélie PERIN en de heer Stéphane DELATTE, attachés op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden benoemd tot referendaris van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Art. 3.Het secretariaat van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs wordt door de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap waargenomen.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie ingericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 18/10/2005 numac 2005202608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2007, 14 september 2009, 3 februari 2011 en 14 februari 2011 wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Onderwijs, de Minister van Hoger Onderwijs en de Minister van Onderwijs voor sociale promotie worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 november 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

^