Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 december 2004
gepubliceerd op 18 oktober 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005202608
pub.
18/10/2005
prom.
03/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op titel XII;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 20 december 2001, 4 februari 2002 en 25 juni 2002;

Overwegende dat het "Syndicat libre de la Fonction publique (S.L.F.P.)", ingevolge het ontslag van de heer Philippe Demoulin, assessor aangewezen door die organisatie, bij een akte van 8 juni 2004 de aanstelling van Mevr. Martine Thomas als assessor heeft voorgedragen;

Overwegende dat het S.L.F.P., aangezien Mevr. Thomas, als plaatsvervangende assessor van de heer Pol André, dan ook dient te worden vervangen, bij een akte van 29 oktober 2004 de aanstelling van de heer Pierre Rosez heeft voorgedragen;

Overwegende dat die personen voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden bedoeld in artikel 107, § 5, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, f, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden de punten 1 en 2 vervangen door de volgende punten : « 1. Assessor : Mevr. Martine Thomas Plaatsvervangers : de heer Maurice Tricot de heer Gérard Baudson 2. Assessor : de heer Pol André Plaatsvervangers : de heer Raymond Hurard de heer Pierre Rosez.»

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 3 december 2004 Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Cl. EERDEKENS

^