Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005009781 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 17 september 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, (...) type wet prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005009787 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 september 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk besluit van 29 september 2005, is machtiging verleend aan de heer **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003735 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van de Regeringscommissaris bij de Federale Participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005009606 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 27/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005009800 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 17/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005021139 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022824 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst, zoals bedoeld in de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022823 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022872 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005202281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1983 houdende oprichting en vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022879 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen en tot wijziging van de ministeriële besluiten van 12 maart 2003 en van 28 mei 2003 houdende erkenning van huisartsenkring type ministerieel besluit prom. 04/07/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005036284 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005202903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen. - Vervanging van een lid Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2005, dat in werking treedt op 11 oktober 2005, wordt de heer Danny VAN ASSCH

arrest

type arrest prom. 28/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003724 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren type arrest prom. 28/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003723 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen en van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type arrest prom. 06/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003729 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 11/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003742 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2005 wordt de heer Lauwers, Eddy, Attaché bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer /Directie Wegen, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen met ingang (...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2004 wordt de heer Hagon,(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van de budgetten voor het begrotingsjaar 2005 ter uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector 2000-2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005036266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 18/10/2005 numac 2005202608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005202609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een lid van de bestuursraad van de Publiekrechtelijke Maatschappij voor het beheren van de Schoolgebouwen van Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005202616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij over Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 juni 1985 houdende oprichting van het Parita(...) type bericht prom. 13/07/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005202883 bron ministerie van het waalse gewest Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Dienst Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005000504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 september 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 september 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

document

type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005012485 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Op 12 oktober 2005 werd de heer Van Waas, Omer, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te

erratum

type erratum prom. 08/08/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 29 september 2005 wordt de heer Bergé, Jacques, benoemd in de functie van examinator bij de dienst statuten van de Algemene Inspect type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2005 werden met ingang van 8 april 2005 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Jaak De Vuyst, Wetteren Luc D'Hondt, Kruishoutem; Julien Vaneenoo, Wingene. Ridder De heren : Philippe Cappuyns(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, wordt eervol ontsla Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Niesten, G., benoemd bij voornoemde raad vanaf 1 januari 2005,(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005202894 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** controleurs **** en pesticiden (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****05008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagd(...) 1. ****, ****, 5310 **** 2. ****, ****, 4170 ****-AU-PONT 3. JONGEN, ****(...)

document

type document prom. 17/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Ontslag. - Benoemingen type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005022859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie via interne markt van een senior evaluator voor het Directoraat-generaal geneesmiddelen (m/v) (klasse A4) voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmil(...) De betrekking is toegankelijk, bij mobiliteit, voor de ambtenaren van het federaal administratief o(...) type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005022860 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie via interne markt van evaluator - Directoraat-generaal geneesmiddelen (m/v) (klasse A3) voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) (Ref. : MNG0(...) De betrekking is toegankelijk, bij mobiliteit, voor de ambtenaren van het federaal administratief o(...) type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 januari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 maart 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 28 februari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 mei 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 april 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005041424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/10/2005 numac 2005202610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, brengt ter kennis van de representatieve werknemer Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^