Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 03 februari 2011
gepubliceerd op 25 maart 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029155
pub.
25/03/2011
prom.
03/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie ingericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 18/10/2005 numac 2005202608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 90;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998, 23 november 1998 en 8 november 2001, en bij het decreet van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie ingericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 18/10/2005 numac 2005202608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2007 en 14 september 2009;

Overwegende dat de voorzitter van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs, die op 1 april 2010 op rust wordt gesteld, vervangen moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie ingericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 18/10/2005 numac 2005202608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector sluiten tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs, wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De heer Michel PREUD'HOMME, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de Centrale Paritaire Commissie. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2010.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs en de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie, worden, elk wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 februari 2011.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^