Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juni 2010
gepubliceerd op 16 augustus 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029429
pub.
16/08/2010
prom.
17/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op artikel 302, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 10/03/2005 numac 2005200628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2004 pub. 30/03/2005 numac 2005200630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een raad van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten tot instelling van een Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2006 en 9 mei 2008;

Overwegende dat de plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen aangewezen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005202377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije Hogere Kunstscholen sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen, wordt aangevuld als volgt : « De heer Jean-Pierre COLLIN wordt benoemd tot eerste plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep.

De heer Philippe LAURENT wordt benoemd tot tweede plaatsvervangende voorzitter van de Raad van beroep.«

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juni 2010.

De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT

^