Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010003378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2010 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken et federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1993 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemde personeel van de plaatselijke besturen type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010203165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels voor de jaren 2009 tot 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010027199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de kentekens die de domaniale politieagenten moeten dragen bij de uitoefening van hun ambt type ministerieel besluit prom. 17/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203557 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de punten 7 en 12 van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne de Crédit social et des guichets du Crédit social"

beschikking

type beschikking prom. 17/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Cooperation Council", ondertekend te Brussel op 29 augustus 2008 Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aang(...) Art. 2. Het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Co(...) type beschikking prom. 17/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republi Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het officieel gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de diensten voor schoolherinschakeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 03/08/2010 numac 2010029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en de berekeningsformule van het socio-economische indexcijfer van elke statistische sector met toepassing van artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 03/08/2010 numac 2010029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 03/08/2010 numac 2010029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een toelage aan het « Observatoire du SIDA et des sexualités » , een dienst van de « Facultés universitaires Saint-Louis », ter steuning van zijn activiteitenprogramma inzake gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 03/08/2010 numac 2010029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de officiële gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 16/08/2010 numac 2010029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het boekhoudkundig, begrotings- en financieel reglement van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag van de kostprijs van de fotokopieën per leerling in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010031355 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het eervol ontslag van de heer Nys, Hugo uit zijn functies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse I.B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het eervol ontslag van de heer Nys, Hugo uit zijn functies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 04/05/2011 numac 2011031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 1 contractueel personeelslid in dienst te nemen in 2010, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften
^