Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 december 2003
gepubliceerd op 29 december 2003

Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2003003535
pub.
29/12/2003
prom.
22/12/2003
ELI
eli/wet/2003/12/22/2003003535/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2003. - Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3°, van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2003 worden de lopende ontvangsten van de Staat herraamd : Voor de fiscale ontvangsten, op . . . . . 39.152.105.000 euro Voor de niet-fiscale ontvangsten, op . . . . . 3.781.109.000 euro Zegge te samen . . . . . 42.933.214.000 euro overeenkomstig Titel I van de hierbijgaande tabel.

Art. 3.Voor het begrotingsjaar 2003 worden de kapitaalontvangsten herraamd op de som van 7.019.256.000 euro, overeenkomstig Titel II van de hierbijgaande tabel.

Art. 4.Voor het begrotingsjaar 2003 wordt de opbrengst van leningen herraamd op de som van 30.237.119.000 euro, overeenkomstig Titel III van de hierbijgaande tabel.

Art. 5.Artikel 14 van de wet van 24 december 2002 houdende de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2003 wordt vervangen door een artikel luidend als volgt : « Overeenkomstig artikel 53, 2°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, en rekening houdend met de wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van dezelfde bijzondere wet van 16 januari 1989, worden de in artikel 36 van dezelfde bijzondere wet bedoelde overdrachten voor het begrotingsjaar 2003, met inbegrip van de definitieve saldi van de afrekening van het begrotingsjaar 2002, geraamd op 9.377.856.928 EUR voor de Vlaamse Gemeenschap en op 6.291.962.230 EUR voor de Franse Gemeenschap.

Overeenkomstig artikel 59 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt de in artikel 58nonies van dezelfde wet bedoelde overdracht voor het begrotingsjaar 2003, met inbegrip van het definitief saldo van de afrekening van het begrotingsjaar 2002, geraamd op 4.983.489 EUR voor de Duitstalige Gemeenschap. »

Art. 6.Artikel 15 van de wet van 24 december 2002 houdende de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2003 wordt vervangen door een artikel luidend als volgt : « Overeenkomstig de artikelen 53, 3°, en 35octies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, worden de in de artikelen 34 en 35ter tot 35septies bedoelde overdrachten voor het begrotingsjaar 2003, met inbegrip van de defintieve saldi van de afrekening van het begrotingsjaar 2002, geraamd op 4.486.771.219 EUR voor het Vlaamse Gewest, op 2.830.750.599 EUR voor het Waalse Gewest en op 594.932.021 EUR voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. »

Art. 7.Artikel 16 van de wet van 24 december 2002 houdende de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2003 wordt vervangen door een artikel luidend als volgt : « De overdracht bedoeld in artikel 65bis van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, wordt voor het begrotingsjaar 2003 geraamd op 20.551.761 EUR voor de Franse Gemeenschapscommissie en 5.137.940 EUR voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. »

Art. 8.Artikel 17 van de wet van 24 december 2002 houdende de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2003 wordt vervangen door een artikel luidend als volgt : « De overdracht bedoeld in artikel 46bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, laatst gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen en door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, wordt voor het begrotingsjaar 2003 geraamd op 25.689.702 EUR. »

Art. 9.Deze wet treedt in werking de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 8 die in werking treden op 1 december 2003.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen. Gewone zitting 2003-2004 Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire Bescheiden - Wetsontwerp : nr. 382/001 Amendement nr. 382/002 - Verslag nr. 324/003 Parlementaire Handelingen - Bespreking : zittingen van 16 en 18 december 2003 - Aanneming : zitting van 18 december 2003.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^