Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 juni 2004
gepubliceerd op 30 juni 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022501
pub.
30/06/2004
prom.
28/06/2004
ELI
eli/besluit/2004/06/28/2004022501/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35bis, § 11, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, inzonderheid op artikel 80bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 2004 tot aanduiding van de statines als therapeutische klasse van farmaceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaande machtiging niet meer vereist is en tot vaststelling van het percentage van de daling van de vergoedingsbasis van de betrokken specialiteiten om te worden ingeschreven in hoofdstuk I van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;

Gelet op de aanvragen van de betrokken aanvragers;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 11 mei 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit zijn rechtsgrond vindt in artikel 80bis van het koninklijk besluit van 21 december 2001 dat is ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 april 2004 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 17 mei 2004, en dat uitgevoerd werd bij het ministerieel besluit van 18 juni 2004 dat is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2004; dat dit besluit onverwijld gepubliceerd moet worden opdat het tegelijk in werking kan treden met het ministerieel besluit van 18 juni 2004 tot wijziging van de lijst dat op 1 augustus 2004 in werking treedt en dat de statines inschrijft in hoofdstuk II van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten teneinde te vermijden dat bij de patiënten, voorschrijvers, apothekers en verzekeringsinstellingen verwarring zou ontstaan omtrent de toepasselijke vergoedingsmodaliteiten van de betrokken geneesmiddelen en teneinde te vermijden dat de vergoedingsmodaliteiten in een korte periode meermaals wijzigen, waarbij zonder onmiddellijke publicatie van dit besluit deze geneesmiddelen op 1 augustus 2004 worden vergoed in hoofdstuk II met een controle achteraf en korte tijd later in hoofdstuk I zullen ingeschreven worden en teneinde de positieve financiële gevolgen voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zo vlug mogelijk te realiseren, gelet op de thans vastgestelde evolutie van de uitgaven van de specialiteiten gedurende de twee eerste maanden van het jaar 2004 van 475.258 duizend euro, wat een stijging betekent ten opzichte van het lopend jaar met 6,86 %, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in hoofdstuk I, de volgende specialiteiten invoegen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° in hoofdstuk II, in § 1, de volgende specialiteiten schrappen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die ingaat na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 juni 2004.

R. DEMOTTE

^