Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004009519 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 2004 tot vaststelling van de modellen van de begroting en de rekeningen van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de heer Peter Anger er tijdelijk toe gemachtigd wordt het wild zwijn te voederen op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne » met het oog op de waarneming daarvan type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027172 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de Dienst Bacteriologie van de Faculteit diergeneeskunde van de « Université de Liège » er tijdelijk toe gemachtigd wordt levende konijnen te vangen langs de snelweg E42, te vervoeren en te houden, in het belang van het wetenschappelijk onderzoek type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036106 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe

arrest

type arrest prom. 28/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor pensioenen type arrest prom. 28/06/2004 pub. 03/03/2005 numac 2005022188 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van een internaat verbonden aan een inrichting voor buitengewoon onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in opvangtehuizen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afschaffing van het internaat verbonden aan het "Athénée royal" in Marche
^