Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 september 2022
gepubliceerd op 05 oktober 2022

Wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de "Terug Naar Werk-trajecten"

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022033623
pub.
05/10/2022
prom.
25/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBER 2022. - Wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de "Terug Naar Werk-trajecten" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, wordt een paragraaf 1/4 ingevoegd, luidende: " § 1/4. Om te kunnen nagaan of een "Terug Naar Werk-traject" bedoeld in paragraaf 1/1 kan aanvatten, is de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde ertoe gehouden: 1° op verzoek van de adviserend arts de gegevens te bezorgen die noodzakelijk zijn voor de inschatting van zijn restcapaciteiten, evenals een gevolg te geven aan de uitnodiging van de adviserend arts voor een medisch onderzoek dat in voorkomend geval wordt georganiseerd als de voor deze inschatting van de restcapaciteiten vereiste gegevens niet worden bezorgd; 2° een gevolg te geven aan de uitnodiging van de "Terug Naar Werk-coördinator" voor een eerste contactmoment in het kader van het voormelde "Terug Naar Werk-traject.".

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder welke voorwaarden en in welke mate de uitkeringen worden toegekend wanneer de arbeidsongeschikte gerechtigde zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het medisch onderzoek bedoeld in het eerste lid, 1°, of op het eerste contactmoment bedoeld in het eerste lid, 2°. In dit kader kan de afwezigheid van de gerechtigde worden gerechtvaardigd door elementen zowel van medische aard als van niet-medische aard.

De toepassing van het tweede lid mag echter niet tot gevolg hebben dat het dagbedrag van de uitkering van de arbeidsongeschikte gerechtigde met meer dan 2,5 procent wordt verminderd.".

Art. 3.In artikel 134, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 sluiten, worden de woorden "De toekenning van de uitkeringen die onder titel IV zijn bepaald, wordt" vervangen door de woorden "Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 100, § 1/4, tweede lid, in geval van de afwezigheid van de gerechtigde op het medisch onderzoek georganiseerd door de adviserend arts als hij de vereiste gegevens voor de inschatting van zijn restcapaciteiten niet heeft bezorgd, wordt de toekenning van de in titel IV bedoelde uitkeringen".

Art. 4.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing op de gerechtigden wier periode van primaire ongeschiktheid bedoeld in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten vroegste op 1 januari 2023 aanvat.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zekerheid, F. VANDENBROUCKE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - 55K2714/8 Integraal Verslag : 22/09/22

^