Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 februari 2010
gepubliceerd op 16 februari 2010

Koninklijk besluit ter versterking van de bijdrageverminderingen in tijden van crisis tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010200217
pub.
16/02/2010
prom.
03/02/2010
ELI
eli/besluit/2010/02/03/2010200217/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit ter versterking van de bijdrageverminderingen in tijden van crisis tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 331, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 27 maart 2009 en 23 december 2009, artikel 336, gewijzigd bij de wetten van 23 december 3005, 20 juli 2006 en 30 december 2009, artikel 338, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005 en 19 juni 2009 en artikel 346, vervangen bij de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006, 27 december 2006 en 30 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 december 2009;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 11 december 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 10 december 2009;

Gelet op advies 47.637/1 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de hoogdringendheid, gewettigd door de achteruitgang van de economische situatie, die het noodzakelijk maakt om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te nemen om de daling van de activiteit en de gevolgen daarvan op de werkgelegenheid te beperken. Om dat te doen, moeten nieuwe maatregelen genomen worden om op het moment dat zulks mogelijk is, de tewerkstelling te bevorderen (via een versterking van de sociale bijdrageverminderingen of via subsidies voor tewerkstelling), de vorming of de beroepsstages te vergemakkelijken.

Zo kan vermeden worden dat, als de activiteit zich herstelt, de jongeren die vandaag hun studies afronden, de langdurig werklozen van morgen worden;.

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 november 2005 en 20 juli 2006, de wet van 27 december 2006, de koninklijke besluiten van 21 april 2007, 26 april 2007, 30 april 2007 en 28 juni 2009, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° 3°, d) wordt aangevuld met de volgende leden : "Vanaf het eerste kwartaal 2010 tot het vierde kwartaal 2011 is S0 gelijk aan 6.030,00 euro voor de tewerkstellingen als werknemer volgens categorie 1 zoals bedoeld in artikel 330 van de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten." 2° In 4°, wordt de bepaling csexies ) ingevoegd, luidende : "G7 = het forfaitaire bedrag bedoeld in artikel 336 van de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten." 3° In 4°, g), worden de woorden "of G6" vervangen door de woorden ", G6 of G7".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 29 juni 2007, wordt een paragraaf 6 wordt ingevoegd, luidend als volgt : "§ 6. In afwijking van § 1, wordt het bedrag van de doelgroepvermindering bedoeld in artikel 18, eerste lid, 5°, berekend als volgt : Pg = G * 1/ss;.

Indien volgens de berekeningen in artikel 2, 2°, i), 1/ss; groter is dan 0, dan is 1/ss; gelijk aan 1."

Art. 3.In artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 29 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid wordt 5° ingevoegd, luidende : "5° een forfaitair bedrag G7 voor de tewerkstelling van een jongere bedoeld in artikel 4 of 5bis van het voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969." 2° Tussen het tweede en derde lid, wordt een nieuw derde lid ingevoegd, luidende : "De vermindering bedoeld in het eerste lid, 5°, is enkel van toepassing vanaf het eerste kwartaal 2010." 3° In het vroegere derde lid dat het vierde lid is geworden, worden de woorden "het tweede lid" vervangen door de woorden "het tweede en derde lid".

Art. 4.§ 1. Dit besluit heeft uit werking met ingang van 1 januari 2010.

Op 1 januari 2012 worden de volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen opgeheven : 1° artikel 2, 4°, csexies );2° artikel 4, § 6;3° artikel 18, eerste lid, 5°;4° artikel 18, derde lid.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^