Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010009133 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie Mevr. De Gryse, C., emeritus-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd door de eerste v type wet prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsveeerzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 3 december 2009, en in uitvoering van artike Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuur v(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007035 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 7789 van 25 november 2009 wordt luitenant-kolonel ****. **** op 1 augustus 2009 aangewezen voor het ambt van **** bij de ambassade van België te ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007034 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 7779 van 18 november 2009, wordt de heer ****. **** gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de ****, op het lint het **** **** Hij zal op datum van 15 november 2009 rang in de Orde innemen. Het ereteken verleend (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007039 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 7798 van 25 november 2009 wordt vaandrig-ter-zee tweede klasse C. Faes van het korps van de dekofficieren, op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst Voor verdere bevordering wordt zij na vaandrig-ter-zee van de diensten D. Shen gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7794 van 25 november 2009 wordt het ontslag aangeboden door kapitein-commandant vlieger ****. **** aanvaard op 1 december 2009. Hij heeft geen militaire **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007037 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7790 van 25 november 2009, wordt majoor vlieger **** ****. **** **** gepensioneerd op 1 januari 2010 in toepassing der samengeordende wetten op de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007040 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van macht Bij koninklijk besluit ****. 7796 van 25 november 2009 wordt luitenant ****. ****, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de **** van de landmacht **** **** verdere bevordering wordt hij na luitenant ****. **** gerangschikt. Bij koninklijk ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007041 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 7799 van 6 december 2009 : Wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. **** op 1 januari 2010 ontslagen uit het ambt van militair commandant van het Paleis Wordt luitenant-generaal ****. ****, Vleugeladjudant van de Koning, op 1 januari 2010 aangewezen ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007042 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 7800 van 6 december 2009 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 april 2010 in toepassing der samen Landmacht Korps van de infanterie Kapitein-commandant ****. ****. Korps van de artillerie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007043 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevorderingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7801 van 7 december 2009 : Worden benoemd in het reservekader, op 28 december 2009 : **** **** **** ****. Jutten in de graad van kapitein-commandant, in het korps van de ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007045 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7804 van 7 december 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren be Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007046 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7803 van 7 december 2009 wordt de heer Guido Delvoye, op 1 april 2010 eervol ontslag uit zijn ambt van aalmoezenier 1ste klasse van de Katholieke Eredienst verleend, met aanspraak op e Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007048 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7805 van 10 december 2009 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverde 1° Om meer dan 35 jaar dienst : a) Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan : Mevrn. : (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007049 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 7806 van 10 december 2009 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : de heer Pirlot, Marc, gewoon hoogleraar Wordt de heer Dingelstadt, Philippe, attaché Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevrn. : type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007058 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk personeel. - Ambtshalve ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7814 van 10 december 2009, wordt de heer Xavier Neyt, attaché, ambtshalve ontslagen uit zijn betrekking. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2009. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007059 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 7815 van 10 december 2009, wordt aan de heer Patrik Raes, op 1 april 2010 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Bij koninklijk besluit nr. 7816 van 10 december 2009, wordt aan de heer Axel Hanson, op 1 april type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007064 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Bevordering van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7821 van 21 december 2009 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 december 2009 benoemd in de graad van kapitein-**** in het korps van de infanterie, ****. ****. in het korps van de ****, ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007062 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 7820 van 17 december 2009 : Wordt kolonel militair administrateur ****. ****, op 31 december 2009, ontslagen uit het ambt van directeur van het academisch on Wordt kolonel ingenieur van het militair materieel ****. ****, op 31 december 2009, ontslagen uit(...) type koninklijk besluit prom. 05/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010011071 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « FEDESCO » type koninklijk besluit prom. 11/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van artikel 153, § 2, van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, betreffende de erkenning als onderneming in moeilijkheden van de ondernemingen met minder dan 10 werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010018056 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werkzoekenden, ontslagen in het kader van een herstructurering, ten behoeve van onderwijs- en opleidingsinstellingen en openbare bemiddelingsdiensten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter versterking van de bijdrageverminderingen in tijden van crisis tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, betreffende de mentors type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten type ministerieel besluit prom. 26/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010003087 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Nederlandstalige afdeling van de Stagecommissie van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010007029 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 11/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010007052 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het aanwijzen van officieren belast met een onderzoek ingevolge een luchtvaartongeval type ministerieel besluit prom. 13/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2010 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenheden type ministerieel besluit prom. 18/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010007055 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 08/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010009122 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en verlenging mandaat van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 29/09/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200624 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 05/10/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200625 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 01 van de organisatieafdelingen 30 en 32 en de programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 22/10/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200628 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 22/10/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 22/10/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200629 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 18 en de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 29/10/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200626 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 19/10/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200633 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 01/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200687 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen type ministerieel besluit prom. 21/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Zenito, Sociaal Verzekeringsfonds" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 01/01/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200786 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de punten 7 en 12 van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne de Crédit social et des Guichets du Crédit social" .

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2009205881 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 190/2009 van 26 november 2009 Rolnummer 4631 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 03/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200271 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2005 over de radio-omroep en de filmvoorstellingen. - Addendum

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010018055 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Birgitte Roolant en Bjorn Collaerts, beiden wonende te 34 Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2009. Deze zaken zijn i(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010018058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA Coconuts heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeent(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010018059 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Eric VAN REUSEL heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van : - het besluit (...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen advies, reglementering en geschillen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen advies, reglementering en geschillen (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 januari 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Dierenartsen zonder Grenzen - België » te Brussel om van type vergunning prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 januari 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet » te Brussel om van 1 type vergunning prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2002-0006bis-A In gevolge van een aanvraag tot wijziging en uitbreiding van de domeinconcessie van de NV C-POWER, bij ministerieel besluit van 3 februari 2010 wordt het min

erratum

type erratum prom. 04/05/2007 pub. 16/02/2010 numac 2010009024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200712 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkarchitecten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkarchitecten (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09841) werd afgesloten op 4 februari 2010. Er zi(...) type document prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200713 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industriële ingenieurs voor de brandpreventie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industriële ingenieurs voor de brandpreventie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (A(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200710 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige operationele medewerkers. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige operationele medewerkers (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (Permanente Eenheden Brasschaat, Liedekerke (...) Er zijn 82 geslaagden. type document prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200715 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-eenheidschefs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-eenheidschefs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09856) werd afgesloten op 29 januari 2010. type document prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200716 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijken bouw. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijken bouw (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG09860) werd afgesloten op 2 febr(...) Er zijn 8 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200714 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten voor de noodcentrale 112. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten voor de noodcentrale 112 (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09855) werd af(...) Er zijn 5 geslaagden. type document prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200717 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functionele analisten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige functionele analisten voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09842) werd afgesloten op 4 februari 2010. Er zi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007036 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7795 van 25 november 2009, wordt op 1 februari 2008, Mevr. Nathalie Duvigneaud in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt de vakric Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007044 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling en benoemingen van kandidaat-beroepsofficieren. - **** bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 7802 van 7 december 2009 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-beroepsofficieren gesproten Korps van de **** ****. ****. Korps van de artillerie ****. **** ****. **** bepaling (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007054 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7809 van 10 december 2009, met ingang van 1 september 2009, wordt de heer Pieter Mels, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling va Bij koninklijk besluit nr. 7810 van 10 december 2009, met ingang van 18 april 2008, wordt Mevr.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007057 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 7813 van 10 december 2008, in het koninklijk besluit nr. 7279 van 14 november 2008 betreffende de benoeming in vast verband van een ambtenaar van niveau A, waarbij Mevr. Linda « Voor de vaststelling van de anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007060 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen en aanstellingen in de **** van kandidaat-officieren Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 7819 van 17 december 2009 : **** De aangestelde onderluitenants kandidaat-beroepsofficieren ges Korps van de infanterie ***** en ****. ****. Korps van de **** ****. **** en(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200596 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 januari 2010 werd met ingang van 15 november 2009 benoemd : Kroonorde Groot Officier M. Pierre Vandervorst. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2009 : wordt als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties : voor de Franstalige kamer : de heer V(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007056 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2010 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 363 van 30 oktober 2010, ****. 70792, in de paragraaf 3, ****., dient men te lezen «*****» in plaats van « type aanwerving prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010007061 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7818 van 17 december 2009 wordt de kandidaat-reserveofficier ****. **** op 1 augustus 2009 aangesteld in de **** type aanwerving prom. -- pub. 16/02/2010 numac 2010200709 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** .NET ontwikkelaars Uitslag De vergelijkende selectie van **** .NET-ontwikkelaars (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en ****(...) Er zijn 4 geslaagden.
^