Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 januari 2013
gepubliceerd op 04 februari 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200622
pub.
04/02/2013
prom.
24/01/2013
ELI
eli/besluit/2013/01/24/2013200622/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit waarvan ik de eer heb aan uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft als doel om, in het kader van het relanceplan van de Regering, de methode van berekenen van het bedrag van de structurele vernindering en van de doelgroepvermindering van socialezekerheidsbijdragen in geval van onvolledige kwartaalprestaties aan te passen, ten einde te komen tot een meer evenredige bijdrageregeling. Het saldo van deze operatie moet toegekend worden aan een versterking van de lagelonencomponent van de structurele vermindering.

Het besluit werd aangepast aan de opmerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 52.419/1 van 9 januari 2013, met uitzondering van de eerste opmerking. In tegenstelling tot wat de Raad van State beweert, bevestigen wij immers dat het ontwerp wel degelijk behoort tot de uitzonderingscategorie betreffende de wetgeving inzake de duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling (de zogenaamde "DOEB"-test), wegens de hoogdringendheid ervan (inwerkingtreding op 1 januari 2013).

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige, en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Raad van State Afdeling Wetgeving

Advies 52.549/1 van 9 januari 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen' Op 11 december 2012 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Werk verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp vankoninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen'.

Het ontwerp is door de eerstekamer onderzocht op 19 december 2012. De kamer was samengesteld uit Marnix Van Damme, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraden, en Wim Geurts, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Paul Depuydt, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix Van Damme, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 januari 2013.

Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om diverse wijzigingen aan te brengen in de methode van berekenen van het bedrag van de structurele vermindering en van de doelgroepvermindering van socialezekerheidsbijdragen in geval van onvolledige kwartaalprestaties teneinde te komen tot een meer evenredige bijdrageregeling.Daarnaast worden een aantal aanpassingen doorgevoerd waarmee nadere uitvoering wordt gegeven aan bepaalde onderdelen van het door de wetgever vast te stellen tewerkstellingsplan. [1] De ontworpen wijzigingen worden doorgevoerd door middel van een wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten 'tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen'.

Op één onderdeel na - de ontworpen wijziging in artikel 2, 5°, die uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2012 - treedt deze ontworpen regeling op 1 januari 2013 in werking. 2. De ontworpen regeling beoogt uitvoering te geven aan een aantal bepalingen van de programmawet (I) van 24 december 2002, zoals die zullen worden gewijzigd door de momenteel nog in voorbereiding zijnde wet 'houdende het tewerkstellingsplan'.Dat houdt in dat, zolang de voornoemde wet niet in werking is getreden, sommige bepalingen van het ontwerp vooralsnog rechtsgrond ontberen en dat de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het ontwerp niet kan voorafgaan aan de datum van inwerkingtreding van de in voorbereiding zijnde wet. Wat dat laatste aspect betreft, kan worden vastgesteld dat de bepaling van inwerkingtreding die is vervat in artikel 10 van het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit spoort met de regeling van inwerkingtreding waarin het reeds genoemde ontwerp van wet 'houdende het tewerkstellingsplan' voorziet.

Mede rekening houdend met de geplande wetswijziging met betrekking tot het tewerkstellingsplan kan inzake de rechtsgrond voor de diverse onderdelen van het ontworpen besluit het hierna volgende worden opgemerkt.

Artikel 346 van de programmawet (I) van 24 december 2002, waarnaar wordt verwezen in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp, biedt geen rechtsgrond voor de ontworpen regeling. [2] Rechtsgrond kan daarentegen wel worden gevonden in de delegatiebepalingen die zijn vervat in de artikelen 331, vierde lid, 332, tweede en derde lid, 335, tweede lid, 337, tweede lid, en 347bis van de programmawet (I) van 24 december 2002 en - na wijziging of vervanging ervan door de in voorbereiding zijnde wet 'houdende het tewerkstellingsplan' - in de artikelen 336, 338 en 339 van de voornoemde programmawet.

VORMVEREISTEN 3. Uit artikel 19/1, § 1, van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten 'betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling' vloeit voort dat elk voorontwerp van wet, elk ontwerp van koninklijk besluit en elk voorstel van beslissing dat ter goedkeuring aan de Ministerraad moet worden voorgelegd, aanleiding moet geven tot een voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling uit te voeren, tenzij het voorontwerp, het ontwerp of het voorstel hiervan is vrijgesteld. Die vrijstellingen zijn bepaald bij het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten3 'houdende uitvoering van artikel 19/1, § 1, tweede lid, van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling'.

De bij de adviesaanvraag gevoegde documenten doen ervan blijken dat is beslist dat het ontwerp van koninklijk besluit kan worden geacht van het voorafgaand onderzoek inzake duurzame ontwikkeling te zijn vrijgesteld omdat "de maatregel [...] bij hoogdringendheid [moet] worden genomen" en omdat het "op voorhand en met zekerheid [vaststaat] dat de impact van de maatregel op sociaal, economisch en/of leefmilieuvlak te verwaarlozen is", meer in het bijzonder omdat "de maatregel [...] louter betrekking [heeft] op begrotingstechnische of fiscaaltechnische aangelegenheden".

De aldus voor de vrijstelling ingeroepen motieven zouden enkel in verband kunnen worden gebracht met één van de vrijstellingscategorieën, bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten3, zijnde die inzake "voorgenomen regelgeving met betrekking tot de begroting, begrotingstechnieken en overheidsopdrachten" (artikel 2, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit). Het valt evenwel te betwijfelen of dergelijk verband effectief bestaat. Enkel indien de ontworpen regeling valt in te passen in de aldus omschreven vrijstellingscategorie kan worden afgezien van een voorafgaand onderzoek, bedoeld in artikel 19/1, § 1, eerste lid, van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten. In het andere geval dient alsnog een voorafgaand onderzoek in voormelde zin te worden uitgevoerd. Indien uit dit voorafgaand onderzoek dan zou blijken dat een effectbeoordeling in de zin van artikel 19/2 van de voornoemde wet noodzakelijk is, en als gevolg van die effectbeoordeling wijzigingen zouden worden aangebracht in de tekst van het ontwerp, zoals die thans om advies aan de Raad van State, afdeling Wetgeving, is voorgelegd, zullen deze wijzigingen eveneens om advies aan de afdeling Wetgeving moeten worden voorgelegd.

Onderzoek van de tekst Aanhef 4. Rekening houdend met hetgeen is opgemerkt met betrekking tot de rechtsgrond van het ontwerp, redigere men het eerste lid van de aanhef als volgt : « Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikelen 331, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, 332, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en derde lid, gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, 335, tweede lid, 336, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005, 20 juli 2006, 19 juni 2009, 30 december 2009 en..., 337, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, 338, gewijzigd bij de wetten van 19 juni 2009, 30 december 2009 en..., 339, vervangen bij de wet van..., en 347bis, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten; ». 5. Het is niet zinvol in de aanhef wijzigingen te vermelden die vroeger zijn aangebracht in het te wijzigen besluit.[3] Men schrappe derhalve aan het einde van het tweede lid van de aanhef de zinsnede ", laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten4".

Artikel 2 6. Het gebruik van de gedachtestreepjes in de ontworpen bepaling in artikel 2, 1°, van het ontwerp, dient uiteraard op dezelfde wijze te gebeuren in de Nederlandse en de Franse tekst.Dat is nu niet het geval. De discordantie die op dat punt bestaat, moet derhalve worden verholpen. 7. In het ontworpen laatste lid van artikel 2, 3°, d), van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten (artikel 2, 3°, van het ontwerp), stemmen de woorden "volgens categorie 2 zoals bedoeld in artikel 330 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten", in de Nederlandse tekst, niet overeen met de woorden "suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002", in de Franse tekst.Ook deze discordantie moet worden weggewerkt.

Artikel 4 8. Men late artikel 4 van het ontwerp aanvangen als volgt : « In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten1 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : (...) ».

Artikel 8 9. Men passe de redactie van de inleidende zin van artikel 8, 2°, van het ontwerp aan als volgt : « in § 1 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende : ». Artikel 10 10. Rekening houdend met de datum waarop het ontworpen besluit zal tot stand komen, zal ook aan de andere bepalingen dan die van artikel 2, 5°, van het ontwerp, terugwerkende kracht worden gegeven. Wat dat betreft, dient in herinnering te worden gebracht dat het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten enkel toelaatbaar is ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke machtiging bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen toekent of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de goede werking en continuïteit van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen rechten worden aangetast.

Enkel indien de terugwerkende kracht van de bepalingen van het ontwerp in één van de voornoemde gevallen valt in te passen, kan deze worden gebillijkt. In dat geval redigere men artikel 10 van het ontwerp als volgt : « Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel 2, 5°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2012. » De griffier, Wim Geurts.

De voorzitter, Marnix Van Damme. _______ Nota's [1] Zie het door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurde en door de Senaat geëvoceerde ontwerp van wet 'houdende het tewerkstellingsplan' (Parl.St. Kamer, nr. 53-2503/004). [2] De paragrafen 1, 4 en 5 van artikel 346 van de betrokken programmawet worden opgeheven door de in voorbereiding zijnde wet 'houdende het tewerkstellingsplan', terwijl paragraaf 2 van hetzelfde artikel wordt vervangen. [3] Zie Beginselen van de wetgevingstechniek. Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, aanbeveling nr. 30, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be).

24 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikelen 331, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, 332, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten en derde lid, gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, 335, tweede lid, 336, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005, 20 juli 2006, 19 juni 2009, 30 december 2009 en 27 december 2012, 337, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, 338, gewijzigd bij de wetten van 19 juni 2009, 30 december 2009 en 27 december 2012, 339, vervangen bij de wet van 27 december 2012, en 347bis, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen;

Gelet op het advies nr. 1.815 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 30 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 november 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 3 december 2012;

Gelet op advies 52.419/1 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 9°, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 sluiten, worden de woorden "leerovereenkomst of stageovereenkomst" vervangen door het woord "overeenkomst".

Art. 2.In artikel 2, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 sluiten en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten4, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° wordt i) vervangen als volgt : « i) 'beta' = de vaste multiplicatiefactor bedoeld in artikelen 332 en 337 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten. Als mu(glob) groter is dan of gelijk aan 0,80 dan is beta gelijk aan 1/mu(glob).

Voor de structurele vermindering zoals bedoeld in Titel II van dit besluit geldt het volgende : - als mu(glob) kleiner is dan 0,55 dan is beta gelijk aan 1,18; - als mu(glob) groter is dan of gelijk aan 0,55 en kleiner dan 0,80 dan is beta gelijk aan 1,18 + ((mu(glob) - 0,55) * 0,28).

Voor de doelgroepvermindering zoals bedoeld in Titel III van dit besluit geldt het volgende : - als mu(glob) kleiner is dan 0,55 dan is beta gelijk aan 1; - als mu(glob) groter is dan of gelijk aan 0,55 en kleiner dan 0,80 dan is beta gelijk aan 1 + (mu(glob) - 0,55).

Indien 'mu'(glob) kleiner is dan 0,275, dan wordt beta van elke tewerkstelling beschouwd als zijnde gelijk aan nul zowel voor de structurele vermindering als voor de doelgroepvermindering, behalve : - voor de tewerkstellingen van een werknemer behorende tot categorie 3 zoals bedoeld in artikel 330 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten; - vanaf 1 april 2004, voor de voltijdse tewerkstellingen; - vanaf 1 april 2004, voor de deeltijdse tewerkstellingen waarvan de contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer ten minste de helft bedraagt van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de maatpersoon. Het gaat hierbij telkens om de arbeidsduur zoals deze in de trimestriële aangifte aan de instelling die belast is met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen wordt aangegeven; - voor wat de structurele vermindering betreft, vanaf 1 april 2007, voor de tewerkstellingen van een werknemer bij een werkgever die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren.

Beta wordt nooit afgerond. »; 2° in 3° wordt in het laatste lid van d) het getal 6.878,46 vervangen door het getal 7.225,00. 3° in 3° wordt d) aangevuld met de twee volgende leden : « Vanaf het 1ste kwartaal van 2013 is S0 gelijk aan 5.900,00 EUR voor de tewerkstellingen als werknemer volgens categorie 1 zoals bedoeld in artikel 330 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten.

Vanaf het 1ste kwartaal van 2013 is S0 gelijk aan 6.150,00 EUR voor de tewerkstellingen als werknemer volgens categorie 2 zoals bedoeld in artikel 330 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten. »; 4° eveneens in 3° wordt dbis), laatste lid, opgeheven;5° in 4° wordt een csepties) ingevoegd, luidende : « csepties) G8 = het forfaitair bedrag bedoeld in artikel 336 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten.»; 6° in 4° wordt een cocties) ingevoegd, luidende : « cocties) G9 = het forfaitair bedrag bedoeld in artikel 336 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten.»; 7° in 4°, wordt g) vervangen als volgt : « g) G = het hoogste forfaitair bedrag als doelgroepvermindering waarop een werknemer recht geeft afhankelijk van de voorwaarden waaraan hij voldoet.G is gelijk aan G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8 of G9 zoals bepaald in afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten. » 8° in 4°, wordt i) vervangen als volgt : « i) Pg = de uiteindelijk toegestane doelgroepvermindering, per kwartaal, afhankelijk van de prestatiebreuk 'mu' van de tewerkstelling.Pg mag nooit groter zijn dan G. »

Art. 3.In artikel 3, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 sluiten, wordt de formule : "Ps = R x 'Mu' x (1/'beta')" vervangen door de formule : "Ps = R x mu x beta".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten1 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten2, worden volgende wijzigingen aangebracht : Artikel 4, § 1 wordt vervangen als volgt : « Het bedrag van de doelgroepvermindering wordt als volgt berekend : Pg = G * mu * beta.

Pg wordt tot op de cent afgerond, waarbij 0,005 EUR wordt afgerond op 0,01 EUR. » 2° de paragrafen 2, 3, 4 en 5 worden opgeheven.

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten1, wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.De doelgroepvermindering bedoeld in artikel 339 van de programma wet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 sluiten kan worden toegekend ten belope van het forfaitaire bedrag G2 voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens de leeftijd van 54 jaar hebben, ten belope van het forfaitaire bedrag G1 voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens de leeftijd van 58 jaar hebben, ten belope van het forfaitaire bedrag G8 voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens de leeftijd van 62 jaar hebben en ten belope van het forfaitaire bedrag G9 voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens de leeftijd van 65 jaar hebben. »

Art. 6.In artikel 18 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 29 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 31/03/2006 numac 2006012087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (1) sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2010 en 2 april 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden", voor zover het refertekwartaalloon maximaal 9.000 EUR bedraagt" toegevoegd na de woorden "op de volgende wijze toegekend"; 2° in het eerste lid, 2° worden de woorden "een forfaitair bedrag G1 tijdens het kwartaal van indienstneming en de zeven daarop volgende kwartalen en een forfaitair bedrag G2 gedurende de resterende kwartalen" vervangen door de woorden "een forfaitair bedrag G8 tijdens het kwartaal van indienstneming en de zeven daarop volgende kwartalen en een forfaitair bedrag G2 gedurende de vier daarop volgende kwartalen";3° in het eerste lid, 3° worden de woorden "een forfaitair bedrag G1 tijdens het kwartaal van indienstneming en de vijftien daarop volgende kwartalen en een forfaitair bedrag G2 gedurende de resterende kwartalen" vervangen door de woorden "een forfaitair bedrag G8 tijdens het kwartaal van indienstneming en de elf daarop volgende kwartalen en een forfaitair bedrag G2 gedurende de vier daarop volgende kwartalen";4° in het eerste lid wordt een 3°bis ingevoegd dat luidt als volgt : « 3°bis voor de tewerkstelling van een jongere een forfaitair bedrag G1 tijdens het kwartaal van indienstneming en de drie daarop volgende kwartalen en een forfaitair bedrag G2 gedurende de acht daarop volgende kwartalen dat de jongere wordt tewerkgesteld bij dezelfde werkgever, voor zover de aangeworven jongere tegelijk aan de volgende voorwaarden voldoet : a) hij is op de dag van indienstneming minder dan zesentwintig jaar;b) hij is een middengeschoolde jongere zoals bedoeld in artikel 24, 3°, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten;c) hij is werkzoekende op de dag van de indienstneming, behalve indien het een persoon betreft zoals bedoeld in artikel 23, § 1bis, 2de lid van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid;d) hij is werkzoekende geweest gedurende minstens 156 dagen, gerekend in het zesdagenstelsel, in de maand van indienstneming en de 9 kalendermaanden voorafgaand aan het moment van indienstneming, behalve indien het een persoon betreft zoals bedoeld in artikel 23, § 1bis, 2de lid van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid;5° in het eerste lid, 4° worden de woorden "een forfaitair bedrag G1 tijdens het kwartaal van indienstneming en de vijftien daarop volgende kwartalen en een forfaitair bedrag G2 gedurende de resterende kwartalen" vervangen door de woorden "een forfaitair bedrag G8 tijdens het kwartaal van indienstneming en de elf daarop volgende kwartalen en een forfaitair bedrag G2 gedurende de vier daarop volgende kwartalen";6° het laatste lid wordt vervangen als volgt : « Indien het kwartaal van indienstneming zich voorafgaand aan het 1ste kwartaal 2013 situeert, zijn de bepalingen van het eerste lid, 2°, 3° en 4° van toepassing zoals ze golden voorafgaand aan 1 januari 2013.»

Art. 7.Het artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 maart 2006 en 2 april 2010, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden ", 3°bis" ingevoegd tussen de woorden "3°" en "en 4°,";2° in § 1 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende : « De doelgroepvermindering bedoeld in artikel 18, eerste lid, 3°bis, wordt enkel toegekend indien de werkkaart bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001013227 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden sluiten attesteert dat de betrokken jongere voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 18, eerste lid, 3°bis, op de dag van indienstneming.»; 3° in § 2 wordt het woord "startbaankaarten" vervangen door het woord "werkkaarten"; 4° in § 3 worden de woorden ", 3°bis" ingevoegd tussen de woorden "3°" en "en 4°,".; 5° in § 4 worden telkens de woorden ", 3°bis" ingevoegd tussen de woorden "3°" en "en 4°,".

Art. 9.In artikel 20/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Onder de voorwaarden van dit hoofdstuk kan een doelgroepvermindering voor mentors toegekend worden in de vorm van een forfaitair bedrag G9. »; 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : « De toepassing van artikel 347bis van de programmawet (I) van 24 december 2002 en van dit hoofdstuk wordt uitgebreid tot de werkzoekenden die een instapstage doorlopen zoals bedoeld in artikel 36quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten5 houdende de werkloosheidsreglementering.»

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel 2, 5° dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2012.

Art. 11.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^