Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere loopbanen bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2009205817 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010009104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 12/03/2010 numac 2010014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter versterking van de bijdrageverminderingen in tijden van crisis tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling van werkzoekenden, ontslagen in het kader van een herstructurering, ten behoeve van onderwijs- en opleidingsinstellingen en openbare bemiddelingsdiensten type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010200219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, betreffende de mentors type koninklijk besluit prom. 03/02/2010 pub. 02/03/2010 numac 2010200933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2010

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/02/2010 numac 2009003482 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 03/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2007 houdende erkenning van de aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type ministerieel besluit prom. 03/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010200999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de maaltijdcheques toegekend aan de personeelsleden van de diensten van de Regering en van de kabinetten van de Ministers van de Regering type ministerieel besluit prom. 03/02/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202225 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot benoeming van de effectieve leden en vervangende leden van de Raad van de Duitstalige Jeugd

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 03/02/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

erratum

type erratum prom. 03/02/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende indiensttreding stage van Valérie Rosseels bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . - Erratum type erratum prom. 03/02/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010024401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende indiensttreding stage van Valérie Rosseels bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . - Erratum
^