Etaamb.openjustice.be
Wet van 09 juli 2020
gepubliceerd op 17 juli 2020

Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op de afschaffing van de inkomensvoorwaarde voor de toekenning van voorschotten op het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan kinderen en het toepasbaar maken van sommige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en tot wijziging van artikel 11 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020042219
pub.
17/07/2020
prom.
09/07/2020
ELI
eli/wet/2020/07/09/2020042219/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

9 JULI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op de afschaffing van de inkomensvoorwaarde voor de toekenning van voorschotten op het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan kinderen en het toepasbaar maken van sommige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en tot wijziging van artikel 11 van de wet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2 - Wijzigingen van de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën

Art. 2.Artikel 2, 3°, van de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 4 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 april 2019, wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 4.In artikel 7 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, eerste lid worden de punten 1° en 2° opgeheven;b) in paragraaf 2 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 5.In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 26 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, worden de woorden "geeft bij aangetekende brief kennis van zijn beslissing aan de onderhoudsgerechtigde" vervangen door de woorden "geeft bij gewone zending kennis van zijn beslissing aan de onderhoudsgerechtigde".De kennisgeving heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van haar verzending. Indien de onderhoudsgerechtigde een persoonlijk e-mailadres heeft meegedeeld, verzendt de Dienst voor alimentatievorderingen eveneens een kopie van de beslissing naar dit adres; deze verzending vervangt echter geenszins de kennisgeving van de beslissing bij gewone zending."; b) in paragraaf 3, worden de woorden "vanaf de datum van de kennisgeving" vervangen door de woorden "vanaf de uitwerkingsdatum van de kennisgeving".

Art. 6.In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 12 mei 2014, 26 maart 2018 en 11 februari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "geeft de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige bij aangetekende brief, ervan kennis" vervangen door de woorden "geeft de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige bij gewone zending ervan kennis"; b) paragraaf 1, derde lid wordt vervangen als volgt: "De kennisgeving heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van haar verzending."; c) paragraaf 2 wordt opgeheven;d) in paragraaf 3, worden de woorden "vanaf de kennisgeving" vervangen door de woorden "vanaf de uitwerkingsdatum van de kennisgeving";e) in paragraaf 4, worden de woorden "vanaf de kennisgeving" vervangen door de woorden "vanaf de uitwerkingsdatum van de kennisgeving".

Art. 7.In artikel 10/2, § 2, van dezelfde wet, worden de woorden "artikel 4, § 1 en § 1/1" vervangen door de woorden "artikel 4, § 1/1".

Art. 8.In artikel 13 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Ten vroegste één maand na de kennisgeving bedoeld in artikel 10, worden de verschuldigde bedragen" vervangen door de woorden "Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen, worden deze";b) paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: " § 4.De tenuitvoerlegging van het innings- en invorderingsregister kan slechts worden gestuit door een rechtsvordering bij de beslagrechter."; c) paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 14 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 14.Onder voorbehoud van de bepalingen van deze wet, zijn de artikelen 1 tot 7, 13 tot 22, 23, § 5, 24, 25, 27 tot 50, 53 tot 60, 71 tot 89, en 92 tot 96 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van toepassing op de invordering van de verschuldigde bedragen.".

Art. 10.Artikel 15 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 2005 en 26 maart 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 15.Indien de onderhoudsgerechtigde zich door de rechter heeft doen machtigen om, met uitsluiting van de onderhoudsplichtige, onder de voorwaarden en binnen de grenzen door het vonnis gesteld, de inkomsten van deze laatste of iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen, kan de Dienst voor alimentatievorderingen, onverminderd de gebruikelijke uitvoeringsmaatregelen, de uitvoerbare titel tot vaststelling van het onderhoudsgeld inroepen tegen alle tegenwoordige en toekomstige derden-schuldenaars door de kennisgeving bij aangetekende brief die hen wordt overgemaakt door een afschrift van de beslissing, betreffende de sommendelegatie toegekend aan de alimentatieschuldeiser. De afgifte van het stuk aan de aanbieder van de universele postdienst geldt als kennisgeving vanaf de derde volgende werkdag.

De derde-schuldenaar kan na de uitwerkingsdatum van de kennisgeving slechts bevrijdend betalen aan de Dienst voor alimenta-tievorderingen.".

Art. 11.In artikel 18, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 12 mei 2014, van 1 juli 2016 en van 26 maart 2018, worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen" vervangen bij de woorden "overeenkomstig artikel 3".

Art. 12.In hoofdstuk IV van dezelfde wet, wordt het opschrift van de afdeling II/1, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, opgeheven.

Art. 13.Artikel 20 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten en gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft sluiten, wordt opgeheven.

Art. 14.Artikel 21 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten en gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft sluiten, wordt opgeheven.

Art. 15.Artikel 21/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 16.Artikel 21/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 17.In hoofdstuk IV van dezelfde wet, wordt het opschrift van de afdeling III, vervangen bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, opgeheven.

Art. 18.Artikel 22 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 19.Artikel 22/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 20.Artikel 22/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 21.In hoofdstuk IV van dezelfde wet, wordt het opschrift van de afdeling IV, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, opgeheven.

Art. 22.Artikel 22/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 23.In hoofdstuk IV van dezelfde wet, wordt het opschrift van de afdeling V, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, opgeheven.

Art. 24.Artikel 22/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 26 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie sluiten en gewijzigd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft sluiten, worden de woorden "of andere in het kader van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen aan de Staat verschuldigde bedragen" ingevoegd tussen de woorden "toegekende voorschotten" en de woorden "definitief oninvorderbaar zijn".

Art. 26.In artikel 27 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 2018 en 11 februari 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "bij aangetekende brief" worden telkens vervangen door de woorden "bij gewone zending";b) in paragraaf 1, het eerste lid vervolledigen als volgt: "De kennisgeving heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van haar verzending"; c) in paragraaf 2, het tweede lid vervolledigen als volgt: "De kennisgeving heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van haar verzending.".

Art. 27.Deze titel is niet van toepassing op de in te vorderen bedragen opgenomen in een innings- en invorderingsregister uitvoerbaar verklaard voor de datum van zijn inwerkingtreding. HOOFDSTUK 3 - Wijziging van de wet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

Art. 28.Artikel 11 van de wet van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst wordt vervangen als volgt: "

Art. 11.Artikel 10 is in geval van inning of invordering van sommen verschuldigd in het kader van de toepassing van de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, slechts van toepassing van zodra de verschuldigde sommen zijn opgenomen in een uitvoerbaar verklaard dwangbevel dat ter kennis werd gebracht of werd betekend, ofwel in een uitvoerbaar verklaard bijzonder kohier of innings- en invorderingsregister.". HOOFDSTUK 4 - Inwerkingtreding

Art. 29.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-1105 Integraal verslag: 25 juni 2020

^