Etaamb.openjustice.be
Wet van 29 maart 2018
gepubliceerd op 13 april 2018

Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018011492
pub.
13/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/wet/2018/03/29/2018011492/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFSTUK 2. - Overdracht van de bevoegdheid inzake kwijtschelding van belastingverhogingen en fiscale administratieve boetes

Art. 2.Er wordt bij de fiscale bemiddelingsdienst, bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV), een "Cel administratieve sancties" opgericht, belast met de opdracht bedoeld in artikel 5.

Voornoemde cel wordt onder de leiding geplaatst van het college bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV).

Art. 3.Artikel 9 van het Organiek Besluyt van de Regent van 18 maart 1831 van het bestuer van 's lands middelen is niet van toepassing wat de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen betreft.

Art. 4.Artikel 20 van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taken tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen type wet prom. 19/12/2006 pub. 16/02/2007 numac 2007014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers sluiten, wordt opgeheven.

Art. 5.Onverminderd de toepassing van in de specifieke wetten voorziene bepalingen, beslist de fiscale bemiddelingsdienst, bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV), over de verzoeken om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes bedoeld in de artikelen 444 en 445 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, over de verzoeken om kwijtschelding of vermindering van belastingenverhogingen en administratieve boetes bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en over de verzoeken om kwijtschelding of vermindering van de proportionele en niet-proportionele boetes bedoeld in het Wetboek diverse rechten en taksen, voor zover die belastingverhogingen en administratieve boetes niet meer onderhevig zijn aan enig administratief en rechterlijk beroep en zij niet zijn opgelegd ingevolge inbreuken die via de administratieve weg zijn geregeld in het kader van het overleg, ingevoerd door de wet van 20 september 2012 tot instelling van het "una via"-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes.

Art. 6.De beslissingen over de verzoeken om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes gericht aan de fiscale bemiddelingsdienst worden genomen door een meerderheid van het quorum van de leden van het college bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 24/05/2007 numac 2007003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV), elk lid beschikkend over één stem en het quorum zoals bepaald door het reglement van interne orde. In geval van pariteit van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 7.De minister bevoegd voor Financiën richt elk jaar een verslag over de toepassing van dit hoofdstuk aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Een kopie van de beslissingen genomen ter uitvoering van dit hoofdstuk wordt op anonieme wijze, onder naleving van de bepalingen inzake het beroepsgeheim, samen met het jaarverslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers bezorgd.

De identiteit van de verzoeker om kwijtschelding of vermindering van een belastingverhoging of administratieve boete en van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën mag niet in het verslag worden vermeld.

Enkel het verslag bedoeld in het eerste lid wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers openbaar gemaakt.

Art. 8.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de bepalingen van dit hoofdstuk worden toegepast.

HOOFSTUK 3. - Uitbreiding van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag tot fiscale bemiddeling in geval van betwisting van een kadastraal inkomen

Art. 9.In artikel 501bis, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, worden de woorden ", via de tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar," opgeheven.

HOOFSTUK 4. - Bevoegdheid van de fiscale bemiddelingsdienst inzake niet-fiscale schuldvorderingen

Art. 10.In geval van een betwisting met een ambtenaar van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, kan de schuldenaar een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV).

Art. 11.Artikel 10 is niet van toepassing in geval van inning of invordering van sommen verschuldigd in het kader van de toepassing van de wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. HOOFDSTUK 5. - Aanpassing aan de evolutie in de organisatie en structuren van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

Art. 12.In artikel 116, § 1/2, eerste lid, van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV), ingevoegd bij de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030563 bron federale overheidsdienst financien Wet tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten, worden de woorden "met de ontvanger belast met de invordering van" vervangen door de woorden "met een ambtenaar van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van". HOOFDSTUK 6. - Schorsend effect van een bemiddelingsaanvraag

Art. 13.In artikel 116, § 1/1, tweede lid, van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV), ingevoegd bij de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030563 bron federale overheidsdienst financien Wet tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten, worden de woorden "aan het administratief beroep" ingevoegd tussen de woorden "behoudens verzaking" en de woorden "of eerder akkoord".

Art. 14.Artikel 1385undecies, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030563 bron federale overheidsdienst financien Wet tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst sluiten, wordt vervangen als volgt: "De in het tweede lid bedoelde termijn van zes maanden, desgevallend verlengd als bepaald in het derde lid, wordt met vier maanden verlengd wanneer een door belastingplichtige ingediende aanvraag tot bemiddeling binnen de in het tweede en derde lid vermelde termijnen ontvankelijk werd verklaard door de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 116 van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (IV).". HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding

Art. 15.§ 1. Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de bepalingen waarvan de datum van inwerkingtreding bepaald wordt bij de paragrafen 2 tot 4. § 2. Hoofdstuk 2 treedt in werking op een datum die de Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk op 1 januari 2019. § 3. Hoofdstukken 3 en 4 treden in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. § 4. Hoofdstukken 5 en 6 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-1521 Integraal verslag: 15 maart 2018.

^