Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst type wet prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018011514 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 30/08/2013 pub. 13/04/2018 numac 2018011601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de Spoorcodex type wet prom. 15/06/2015 pub. 13/04/2018 numac 2018011602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex. - Duitse vertaling type wet prom. 09/06/1999 pub. 13/04/2018 numac 2018030729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in **** zakelijke transacties, opgemaakt te **** op 17 december 1997. - **** vertaling type wet prom. 31/07/2017 pub. 13/04/2018 numac 2018030751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2017032263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2017206978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het overloon voor zondagsarbeid type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2017207026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2017207032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018010302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018030734 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Lucky 7's" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 7's&qu - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0514 op 15 april 2018 valt; - van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018030733 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Winter Millions" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 800 op 15 april 2018 valt; - van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018030791 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 is Mevr. Vandeputte K., rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen. Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 is de aanwijzing v Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018040037 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2018, pagina 32470, dient de tekst : "Bij koninklijke besluiten van 29 maart 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen - is de heer De Ruyver Y., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het (...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018040044 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort opgericht als staatsdiensten met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018040048 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 5 april 2018 wordt Mevr. JUNGERS Dominique A.J., met ingang van 1 april 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur van de Patrimoniumdiensten" voor een pe Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...)

decreet

type decreet prom. 30/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018040031 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen type decreet prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018201827 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen L1122-6, L1123-5, L1123-32, L2212-9 en L2212-42 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot invoeging van een artikel L2212-50bis

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 22 maart 2018 werd de heer CORNEZ Bernard, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pl

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 15 december 2017 werd de heer Nicolas BODSON, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de Voorzitter van deze Rech

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan VITO nv in de regio Mol-Dessel type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030797 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201844 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0445.488.237 TRADE GOLD TECH intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201845 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0425.485.748 MARFRE Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0473.445.419

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018040016 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering. - Erratum

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018040085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201843 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs der bouwwerken (niveau B), voor Haven van Brussel. - Selectienummer : ANB17026 Deze selectie werd afgesloten op 3/04/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201847 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18030 Solliciteren kan tot 7/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201884 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Afgevaardigden voor gegevensbescherming (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18059 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201889 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Deskundigen ICT Service Desk (niveau B), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG18029 Solliciteren kan tot 27/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201893 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Servicedesk medewerkers IT (niveau C), voor het FAGG. - Selectienummer : AFG17281 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201891 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Kwaliteitsbewaking (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (BELIRIS). - Selectienummer : ANG17312 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2018. Er zijn (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018030802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt Mevr. Maya KNOCKAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader, bij de Algemene Directie Civiele Veil type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018201356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018, is de heer VAN BOECKEL Thierry benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer BUYSSCH

document

type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011673 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. 06/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. -- pub. 13/04/2018 numac 2018030732 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van - van de verkoop van de biljetten "Win for Life 1 euro" die behoren tot spelnummers 0367 (...) type document prom. 21/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018040049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoemingen in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
^