Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011492 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst type wet prom. 29/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018011689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 29/03/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018013257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018030822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type wet prom. 29/03/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018040114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen type wet prom. 29/03/2018 pub. 26/09/2019 numac 2019014473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst. - Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2018 pub. 01/04/2020 numac 2020030392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 29/03/2018 pub. 19/04/2021 numac 2021020745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen. - Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2018 pub. 05/07/2021 numac 2021042468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018011500 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011607 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011753 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018030722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de Dienst Technische Evaluaties van de Kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011651 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van [*] tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano en van het koninklijk besluit van [?] tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet type ministerieel besluit prom. 29/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030775 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard type ministerieel besluit prom. 29/03/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205259 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011985 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de decreten van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, met het oog op een sterker bestuur en een sterkere ethiek binnen de Waalse instellingen type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011986 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 12 van de Grondwet type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011987 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten type decreet prom. 29/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201814 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Aubange type decreet prom. 29/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201815 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bestuurshervorming binnen de "Société régionale wallonne du Transport" en tot wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest (1) type decreet prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018201827 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen L1122-6, L1123-5, L1123-32, L2212-9 en L2212-42 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en tot invoeging van een artikel L2212-50bis type decreet prom. 29/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201873 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van artikel L4145-12 en tot wijziging van artikel L4145-20 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wat betreft de lokale verkiezingen type decreet prom. 29/03/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018201903 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 15, 22 en 27 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 juni 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 mei 2007 over de bevordering van de musea en van de cultureel-erfgoedpublicaties type decreet prom. 29/03/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018202063 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de collectieve huisvesting van personen in langdurige moeilijkheden in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd voor de directie "Onafhankelijke Diensten" bij Actiris

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012708 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/703 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van de erkenning van centra voor de erkenning van competenties op het vlak van beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012707 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/704 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verlenging van de erkenning van centra voor de erkenning van competenties op het vlak van beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018030742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de N.V. Aries consultants van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030744 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van het besluit van 8 juli 2010 tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030745 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaand aan de behandeling van beperkte duur, en van de modaliteiten van aanplakking en van beroep voor de behandeling van beperkte duur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018030811 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de hoogperformante Noord-Zuidverbinding van het openbaar vervoer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018030817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018030872 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van maximaal 300.000,00 EUR aan de gemeente Jette in het kader van haar gemeentelijk reglement betreffende de forfaitaire schadevergoeding van handelaars waarvan de activiteit op een uitzonderlijke wijze werd belemmerd door de gewestelijke werf in uitvoering op het Koningin Astridplein type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018040041 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de directie "onafhankelijke diensten" bij Actiris

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018040046 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/698 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018040051 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/676 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat moet zorgen voor de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de centra voor functionele revalidatie voor het kalenderjaar 2018 dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering toelaat om betalingen te verrichten aan het Fonds Maribel Social - Paritaire commissie nr. 330

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018201709 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201811 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van verschillende organen van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201812 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot benoeming van de leden van het stuurcomité in het kader van het programma voor de opsporing van colorectale kanker type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201813 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot benoeming van de leden van het stuurcomité in het kader van het programma voor de opsporing van borstkanker type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018201932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van privé-kinderbijslagfondsen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201829 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten inzake de vectoring bedoeld in artikel 48bis van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201828 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 betreffende de vorm, de inhoud en de voorwaarden van het vergelijkingsplan bedoeld bij artikel 35, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 waarbij de toepassingsmodaliteiten bedoeld in artikel 23 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen worden vastgesteld type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018201989 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018205400 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 betreffende de toekenning van de waarborg van het Gewest aan de "Société régionale wallonne du Transport" in het kader van het DBFM-project in verband met de eerste tramlijn van Luik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 05/06/2019 numac 2019013007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/03/2018 pub. 18/06/2019 numac 2019030523 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/650 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomité van het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/03/2018 pub. 09/04/2018 numac 2018011665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen type omzendbrief prom. 29/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 29/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011921 bron ministerie van de franse gemeenschap, waalse overheidsdienst en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie houdende het intrafrancofoon overleg op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke principes die van toepassing zijn in deze materies

erratum

type erratum prom. 29/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012624 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaand aan de behandeling van beperkte duur, en van de modaliteiten van aanplakking en van beroep voor de behandeling van beperkte duur. - Erratum type erratum prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018031191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano en van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet. - Erratum

document

type document prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type document prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type document prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type document prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs

erratum

type erratum prom. 29/03/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018202821 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuurlijk beleid en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen. - Erratum type erratum prom. 29/03/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018203071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

document

type document prom. 29/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging : Ontwerp van milieuovereenkomst inzake uitgebreide verantwoordelijkheid van producenten van fotovoltaïsche panelen
^