Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000687 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarvan de titularissen onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen waardoor zij kosteloze vrije inwoning genieten, en waarvoor het hun bestuur materieel onmogelijk is ze ter plaatse te huisvesten type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 mei 2002 betreffende de erkenning van de instellingen die de cursussen voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van zaken over de weg organiseren type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende de organisatie van de examencentra type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen en van twee koninklijke besluiten tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 betreffende de modaliteiten voor de afgifte, de schorsing, de intrekking van de vergunning voor spoorwegonderneming en betreffende het nieuw onderzoek ervan type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 houdende de bepaling van de afgiftemodaliteiten van het veiligheidsattest en het nieuw onderzoek ervan type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 maart 1999 tot vaststelling van de modaliteiten voor de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 05/02/2003 numac 2002000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 57quater, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013291 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022862 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000688 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken die onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen waardoor zij kosteloze vrije inwoning genieten, en waarvoor het hun bestuur materieel onmogelijk is ze ter plaatse te huisvesten type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000757 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000758 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een wachtvergoeding aan sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000759 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook aan sommige personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002003458 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002003459 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige asielzoeker gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022866 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002022867 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2002 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002022875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 2002 tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002022876 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten in de klinische hematologie type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002036359 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g

decreet

type decreet prom. 18/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002028033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028061 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028062 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028063 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake evaluatie voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 19/11/2002 numac 2002028067 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders binnen de Raad van bestuur van de Autonome Haven « du Centre et de l'Ouest » type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028064 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028071 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de inachtneming van de op de verzorgingsinstellingen toepasselijke normen type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028093 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de presentiegelden en reiskostenvergoedingen van de leden van het financiële comité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002028130 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de formulieren bedoeld in de artikelen 6, § 2, en 7, §§ 3 en 4, en tot beschrijving van het materieel voor de monsternemingen bedoeld in artikel 12 van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2002 pub. 03/04/2003 numac 2003029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verslag over de wijze waarop een stagedoend lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap zijn opdracht heeft vervuld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2002 pub. 03/04/2003 numac 2003029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het inspectieverslagmodel betreffende een stagedoend lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2002 pub. 16/04/2003 numac 2003029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verslag over de wijze waarop een tijdelijk aangesteld lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap zijn taak heeft vervuld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2002 pub. 24/01/2003 numac 2003035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 en tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.22 van het programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering houdende de overheveling van de in het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005 voorziene budgetten naar de functionele basisallocaties voor de uitvoering van de maatregelen DAC-regularisatie binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd & Sport en Brusselse Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2002 pub. 23/01/2003 numac 2003035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01

erratum

type erratum prom. 18/10/2002 pub. 24/07/2003 numac 2003022757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken. - Erratum
^