Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 25 oktober 2002

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook aan sommige personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000759
pub.
25/10/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2002000759/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst ****, aan sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook aan sommige personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op de artikelen 4, 5 en 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 15 juli 2002;

Gelet op het protocol ****. 112/5 van 10 september 2002 van het **** **** - **** Bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het personeel **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, het personeel dat belast is met het vervoer van de vreemdelingen en het personeel dat instaat voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken dringend een toelage moeten worden voorzien voor het doorlopen van een bijzondere loopbaan en het blootgesteld zijn aan bepaalde risico's, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Aan de personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst ****, aan de personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook aan de personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken, die allen tijdens de uitoefening van hun opdrachten aan bepaalde risico's worden blootgesteld, wordt een jaarlijkse toelage toegekend : 1° voor de **** en de adjunct-****, van 2 200 ****;2° voor de **** en de ****, van 1 816,64 ****. § 2. Bij onvolledige prestaties wordt de jaarlijkse toelage vermeld in § 1 naar rata van de geleverde **** uitbetaald.

Art. 2.Het bedrag van de jaarlijkse toelage wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met en in dezelfde mate van de wedde vereffend.

**** **** die geldt voor de wedden van het personeel der ministeries, geldt eveneens voor deze jaarlijkse toelage.

Zij wordt gekoppeld aan het **** 138,01.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

****, 18 oktober 2002.

De Minister van Binnenlandse ****, ****. **** **** Minister van ****, ****. **** ****

^