Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002009957 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk van 25 september 2002 : is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; juffrouw ****(...) Bij koninklijk van 25 september 2002 : is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, Flor(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000687 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarvan de titularissen onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen waardoor zij kosteloze vrije inwoning genieten, en waarvoor het hun bestuur materieel onmogelijk is ze ter plaatse te huisvesten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002000753 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 24 september 2002 wordt, met ingang van 1 februari 2003, de heer Herman Vercruysse, adviseur-generaal, tweetalig adjunct bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002002195 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002002278 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de indelingsmodaliteiten van sommige personeelsleden van de Rijksbesturen in een functiefamilie type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002007248 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002009963 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2002 wordt aan Mevr. Gerda Moors, met ingang van 1 juli 2002, ontslag verleend uit haar functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsdienst Justit type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002009986 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 maart 2002, dat in werking treedt op 30 november 2002, is Mevr. Huysmans, J., ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002012218 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen" type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002012728 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor de niet-valide werknemers type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013100 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling » en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen" type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van artikel 1, 1 en artikel 1, 2 van de richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de gemeenschap voor mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002016207 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 wordt de heer Degreef, Jerôme, eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 april 2002, in het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider ((...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000688 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de titularissen van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken die onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen waardoor zij kosteloze vrije inwoning genieten, en waarvoor het hun bestuur materieel onmogelijk is ze ter plaatse te huisvesten type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000757 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 1998 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken en aan de personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000758 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een wachtvergoeding aan sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002000759 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige personeelsleden **** in de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, aan sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemdelingen, alsook aan sommige personeelsleden die instaan voor het toezicht in de **** van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 02/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002007251 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2002 betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 2002 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002011403 bron ministerie van economische zaken Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 10 oktober 2002, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machine PR/001-0013-01 : Fluocompacte lampen met geïntegreerde ballasten LEEN BAKKER 1 x 3 W PR/0(...) type ministerieel besluit prom. 10/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002021423 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002027910 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma type ministerieel besluit prom. 14/08/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002027911 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma type ministerieel besluit prom. 26/07/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002036266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002031387 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ETTERBEEK. - Bij besluit van 5 juli 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 mei 2002 waarbij de gemeenteraad van Etterbeek de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende een verzekerin VORST. - Bij besluit van 27 juni 2002 wordt vernietigd de beslissing van 28 mei 2002 waarbij he(...) type arrest prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 19 juli 2002 wordt vernietigd de beslissing van 7 mei 2002 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht beslist de heer Brullemans, Daniel, als gemee ANDERLECHT. - Bij besluit van 19 juli 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 juni 2002 waa(...)

decreet

type decreet prom. 24/06/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002033088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 3, 6° van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raadgevende commissie voor hulpverlening aan de gedetineerden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002036325 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 november 1995 betreffende de begroting en de personeelsformatie voor de hogescholen en de v.z.w.'s sociale voorzieningen in de Vlaamse Gemeenschap

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002003454 bron ministerie van financien Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België inzake uitwisseling van inlichtingen en administratieve samenwerking ter bestrijding van het ontgaan en ontduiken van belasting Op basis van - de Richtlijn 77/799/EEG van de Raa - de Verordening (EEG) nr. 218/92 van de Raad van 27 januari 1992 betreffende de administratieve bi(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Europese Loterij 2002 » genaamd. - Bericht Overeenkomstig artikel 12, § 3, van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende de voorwaarden van uitgifte van een speciale tranche van de Nat - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 360), op 27 oktober 20(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002011320 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 2002 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van boven De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002011319 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 2002 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering van artikel 76 van bove(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002011321 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 2002 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002011322 bron ministerie van economische zaken Lijst van de personen op datum van 30 juni 2002 erkend in toepassing van artikel 23 der wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoerin De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type lijst prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002041710 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 28(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002009810 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 218 13 augustus 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Ra 2002/653/EG : * Besluit van de Raad van 12 juli 2002 tot wijziging van het protocol betreffende (...)

erratum

type erratum prom. 05/08/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002009975 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van het Ministerie van Justitie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 20 juni 2002 wordt de gemeenteraadsbeslissing van de Stad Brussel van 29 april 2002 betreffende de heraanleg van de wegenis van de Emile Jacqmainlaan goedgekeurd. BRUS ELSENE. - Bij besluit van 18 juni 2002 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 mei 2002 waarbij (...) type document prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 9 september 2002 wordt vernietigd de beslissing van 16 juli 2002 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht beslist de heer Abdallah, Bekai, aan te werven in de hoedanighei BRUSSEL. - Bij besluit van 4 september 2002 wordt de beslissing van het college van burgemeeste(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002000754 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming Kabinetschef van Onze Minister van Binnenlandse Zaken Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Moens, Rudi, eerste auditeur bij het Rekenhof, uit zijn functie van Adjunct-Kabinetschef van Onz Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt de heer Moens, Rudi, eerste auditeur bij het R(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002007265 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in 2002 1. In 2002 wordt een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair diploma georganiseerd voor de Landmacht, de Luchtmacht, de Marine en de Medische 2. **** ****. **** **** moeten ingediend worden bij een ****. (...) type aanwerving prom. -- pub. 25/10/2002 numac 2002007266 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving van kandidaat-**** in 2002 1. In 2002 wordt een bijzondere werving van kandidaat-**** voor de Medische Dienst georganiseerd. 2. **** ****. **** **** moeten **** ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 29 november 2002. ****. De voorwaarden tot deelneming ****(...)
^