Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 15 november 2002

Besluit van de Waalse Regering betreffende de presentiegelden en reiskostenvergoedingen van de leden van het financiële comité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028093
pub.
15/11/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2002028093/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de presentiegelden en reiskostenvergoedingen van de leden van het financiële comité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op artikel 56;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 oktober 2002;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 oktober 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, speciaal gemotiveerd door het feit dat overeenkomstig artikel 56 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de oprichting van een financieel comité belast met de inachtneming van de begroting van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », zo spoedig mogelijk presentiegelden en reiskostenvergoedingen gestort moeten worden aan de leden van het Agentschap, net zoals dat het geval is voor de andere adviesraden van het Agentschap;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.De leden van het financiële comité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées », met uitzondering van de administrateur-generaal, die de vergaderingen van het comité bijwonen, hebben recht op presentiegeld waarvan het bedrag wordt bepaald als volgt : 1° voorzitter : 75 euro;2° andere leden : 37 euro. Een bijkomend bedrag van 37 euro wordt gestort aan het lid van het financiële comité belast met de coördinatie van de beheerscontrole.

Art. 3.De reiskosten van de leden die geen ambtenaar zijn van het financiële comité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » worden vergoed onder de volgende voorwaarden : 1° de reiskosten van de personen die het openbaar vervoer gebruiken, worden vergoed op grond van de officiële tarieven. Als het openbaar vervoer verschillende klassen telt, dan wordt de prijs van een eersteklasticket terugbetaald; 2° de personen die hun eigen wagen gebruiken, hebben recht op een bepaalde kilometervergoeding op grond van het tarief dat vastligt in de regelgeving die van toepassing is op de Waalse ambtenaren van rang A 4. De risico's inherent aan het gebruik van een eigen wagen worden niet gedekt door het Agentschap.

Art. 4.De bedragen bedoeld in artikel 2 worden gekoppeld aan de algemene index van de consumptieprijzen en stemmen overeen met de spilindex 117,19 van november 1994.

Ze evolueren zoals de wedden van de ambtenaren van het Gewest.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het aangenomen wordt.

Art. 6.De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 oktober 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE

^