Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002003467 bron ministerie van financien Administratie van de kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens (...) Stad Saint-Ghislain (vroeger Tertre) Een perceel grond gelegen route de Wallonie, gekadastreerd(...) type wet prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002009902 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 5 september 2002 is machtiging verleend aan ****. **** **** ****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002010041 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002, dat in werking treedt op 19 november 2002, is de heer Deprêtre, J., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op he Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002010040 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002 is de heer Deprêtre, J., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002010039 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2002 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vangronsveld, J., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 november 20 Bij ministeriële besluiten van 7 november 2002 : - is aan de heer Stragier, J., griffier-ho(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002010049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 november 2002, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, die niet mag gebeuren voor 19 november 2002, is de heer Elslander, J.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002011405 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002011456 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 wordt aan de onderneming « ABN AMRO LIFE CAPITAL BELGIUM », in 't kort : « ABN AMRO LIFE CAPITAL », naamloze vennootschap - « Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002011457 bron ministerie van economische zaken Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Voorzorgsinstelling Antwerpse Waterwerken » afgekort : « Voorzorgs Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002021422 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 08/11/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 11 mei 2001 tot vaststelling van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie

decreet

type decreet prom. 13/11/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028098 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot oprichting van een begrotingsfonds inzake loterij type decreet prom. 07/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit goedgekeurd te Montreal op 29 januari 2000

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002010043 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 9 april 2002 werd de heer Craessaerts, F., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank, aangewezen, vanaf 11 december 2002, Bij beschikking van 25 april 2002 werd de heer Aldeweireldt, E., rechter in handelszaken in de (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028071 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de inachtneming van de op de verzorgingsinstellingen toepasselijke normen type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028095 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van het uitzonderlijke onroerende patrimonium van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028093 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de presentiegelden en reiskostenvergoedingen van de leden van het financiële comité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028096 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en -installaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan "huizenblok 198", goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 november 1967 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Etterbeek om het deel van het bijzonder bestemmingsplan van blok 533, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 december 1981 op te heffen, dat het Borschettecentrum en het aanpalend terrein omvat, gelegen tussen de nieuwe kliniek van het Leopoldpark, de Etterbeeksesteenweg, het Jourdanplein en de Froissartstraat, met inbegrip van de aanpalende weggebieden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Joost-ten-Node om het bijzonder bestemmingsplan nr. 41 « Albert I » op te heffen , goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 juli 1989 en gewijzigd bij besluit van de Executieve van 5 maart 1992

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 1978 houdende bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen in de voortdurende vorming van de Middenstand

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002036399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002010042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te : - Hasselt : 2; - Mechelen : 1; - Bergen : 2; - van de rechtbank van koophandel te Hasselt : 1; - van he - Brussel I : 1 (*); - Wetteren-Zele : 1; - secretaris bij het parket van de arbeidsaudit(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/11/2002 numac 2002013233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Pierre Brison De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. 19/07/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002036411 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Geschilberaadslaging van de Vlaamse regering
^