Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 14 november 2002

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028064
pub.
14/11/2002
prom.
18/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest, inzonderheid op artikel 32, § 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 1995 houdende instelling van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering;

Overwegende dat de samenstelling van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering aangepast moet worden;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering, wordt vervangen als volgt : « 1° voor het Ministerie van het Waalse Gewest : de heer Jacques Moisse, rang A4, geboren op 3 april 1961 ».

Art. 2.Artikel 2, tweede lid, 6°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « 6° voor de S.L.F.P. : de heer Patrick Leclercq ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 oktober 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

^