Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 november 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002003451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van financien Wet betreffende de toetreding van België tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij type wet prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002011428 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijving Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2002, genomen met toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op dewelke waarop het bij uittreksel in het Be(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende de prijsaanduiding in de inrichtingen die diensten in de fotografie aanbieden type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2002 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 november 2001 tot uitvoering van artikel 240 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 maart 1999 houdende goedkeuring van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 maart 1999 ter aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 juni 2002 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 maart 1999 houdende de benoeming van de leden van de Commissie Spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende oprichting van een bestand van stadionverboden type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 25/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002003465 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002010034 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 mei 2002 is de heer Ervyn, A., vrederechter van het kanton Binche, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002010032 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Organisatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2002, worden bevorderd of benoemd tot : - Officier in de Leopoldsorde : De heren : Crabbe, Augustinus, hoofdgriffier van het hof van beroep te Brussel Declercq, Antoon, hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (8/04/01). Zij zu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002010035 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 maart 2002 is de heer Ervyn, A., vrederechter van het kanton Binche, in ruste gesteld op datum van 18 december 2002. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de tit Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2002, dat in werking treedt op 18 december 2002, is Mevr.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « HALLOWEEN » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder ver - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 383), op 16 november 2(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022847 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografieën « Corticotropine » , « Menselijk fibrinogeen, met jood (125I) gemerkt » (0604), en van de tekst « Biologische waardebepaling van corticotropine » (2.7.3), van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022890 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de opheffing van de monografie « tincturen » , van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 22/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022915 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022924 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende bepaalde personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022920 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002010033 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 111.483 van 14 oktober 2002 van de Raad van State is het koninklijk besluit van 10 november 1997, waarbij Mevr. Keuleers, A., is benoemd tot hoofdsecretaris van het parket van d

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002013329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant Bij koni Paritair Comité voor het vervoer Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002, dat uitwerking h(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028061 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028062 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028063 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake evaluatie voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002028064 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van twee leden van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002031553 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij ambtenaren van rang A3 als leden van de directieraad van het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden aangewezen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002036134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002010036 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Toepassing van de artikelen 259quater , § 6, tweede lid, en 319 van het Gerechtelijk Wetboek. Op datum van 25 oktober 2002 is de heer De Gryse, P., substituut-procureur des Konings, gespecialiseer

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002011455 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Aanduiding van de voorzitter. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2002, pagina 50109, dienen de woorden « aangeduid als Voorzitter van de PODDO, conform het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende de oprichting van de P type erratum prom. 20/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002095046 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 29 juli 2002, wordt de overdrach

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgische dienst voor de Buitenlandse Handel Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2002 worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Jan A.K. Van de Cauter, informaticus-directeur. Ranginneming : 15.11.2001. De heer Raymond Wittemans, adviseur. Ranginneming : 15.11.2001.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002010038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aange De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002010037 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het Hof van Cassatie : 1 . In toepassing van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voo(...) Bovendien, moet, in toepassing van artikel 259 van het Gerechtelijk Wetboek, deze kandidaat geduren(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002018085 bron hoge raad voor de justitie **** van drie bestuursassistenten De Hoge **** voor de Justitie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van drie bestuursassistenten (****/****), twee in het **** **** en één in het **** ****. De geselecteerde ****(...) ****. **** **** kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) van (...) type aanwerving prom. -- pub. 14/11/2002 numac 2002018084 bron hoge raad voor de justitie **** van twee adjunct-adviseurs (****/****) De Hoge **** voor de Justitie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van twee adjunct-adviseurs (jurist) (****/****), een in het **** **** en een in het **** ****. **** ****(...) ****. **** **** kandidaten moeten : 1) burger van de **** **** zijn; 2) van(...)

document

type document prom. 04/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-4 van betreffende de federale opdrachten van beveiliging, toezicht en controle door de politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private veiligheid
^