Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 25 oktober 2002

Ministerieel besluit tot toekenning van een wachtvergoeding aan sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000758
pub.
25/10/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2002000758/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot toekenning van een wachtvergoeding aan sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op de artikelen 1, 3 en 7;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 maart 2001, 26 september 2001, 1 maart 2002 en 11 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 15 juli 2002;

Gelet op het protocol nr. 112/5 van 10 september 2002 van het sectorcomité I - Algemeen Bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er tegenover de wachtprestaties die sommige personeelsleden van de gesloten centra regelmatig moeten verrichten, geen enkele financiële of andere compensaties staan;

Overwegende dat dringend een vergoeding moet worden voorzien, aangezien deze situatie onrechtvaardig is en deze prestaties het privé- en gezinsleven van de betrokken personeelsleden kunnen schaden, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een wachtvergoeding verleend aan het statutair en contractueel personeelslid dat in dienst is in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat titularis is van de graad van technisch deskundige, en dat regelmatig wachtprestaties verricht.

De vergoeding wordt eveneens verleend aan het statutair en contractueel personeelslid dat in dienst is in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat geen titularis is van de graad van technisch deskundige of van een graad van het niveau bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2002 tot bepaling van sommige functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarvan de titularissen onderworpen zijn aan bijzondere dienstverplichtingen waardoor zij kosteloze vrije inwoning genieten, en waarvoor het hun bestuur materieel onmogelijk is ze ter plaatse te huisvesten, en dat uitzonderlijk wachtprestaties verricht.

Art. 2.De duur van een wachtprestatie is de periode tussen twee dienstprestaties en bedraagt ten hoogste 24 uren.

Art. 3.Elke wachtprestatie die verricht wordt tijdens de week, buiten de normale dienstprestaties van het betrokken personeelslid, geeft recht op een vergoeding van 25,00 euro.

Elke wachtprestatie die verricht wordt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, buiten de normale dienstprestaties van het betrokken personeelslid, geeft recht op een vergoeding van 50,00 euro.

Art. 4.Indien het personeelslid effectief wordt opgeroepen tijdens zijn wachtprestatie, kan de in artikel 3 bedoelde vergoeding niet gecumuleerd worden met de toelage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van de Regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties.

De tijd voor de verplaatsing van het personeelslid naar de plaats van zijn werk, wordt aangerekend als arbeidstijd.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Brussel, 18 oktober 2002.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

^