Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 14 november 2002

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028062
pub.
14/11/2002
prom.
18/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest, inzonderheid op artikel 81;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten;

Overwegende dat de samenstelling van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten aangepast moet worden, meer bepaald ingevolge oppensioenstellingen;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten, wordt vervangen als volgt : « 4° voor het Ministerie van het Waalse Gewest : de heer Henri Hamoir, rang A5, geboren op 9 februari 1964 ».

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid, 6°, wordt vervangen als volgt : « voor de S.L.F.P. : de heer Jean-Claude Ruelle »; 2° het tweede lid, 4°, wordt vervangen als volgt : « voor de C.C.S.P. : de heer Valmy Caufriez »; 3° het tweede lid, 6°, wordt vervangen als volgt : « voor de S.L.F.P. : de heer Guillaume Cormeau ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 oktober 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

^