Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 17 december 2002

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022892
pub.
17/12/2002
prom.
18/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 35sexies , ingevoegd door de wet van 19 december 1990;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van de Franstalige Kamer van de Raad van de Tandheelkunde, op de voordracht van de U.L.B., de heer Hermans De Heel, Philippe, licentiaat in de tandheelkunde, van Brussel, ter vervanging van Mevr. Vanden Abbeele, Astrid, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit mandaat verstrijkt op dezelfde datum als de mandaten van de leden benoemd bij ministerieel besluit van 4 augustus 1999 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 oktober 2002.

J. TAVERNIER

^