Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002020311 bron belgische kamer van volksvertegenwoordigers Openbare commissievergaderingen Dagorde Dinsdag 17 december 2002 Commissie voor de Justitie 1. Samengevoegde wetsontwerpen en -voorstellen : - Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie . Amendementen van Mevr. Grauwels, Mevr. D(...) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. - Wetsvoorstel (Mevr. Joëlle Milquet) tot wijziging va(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002054082 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, weduwnaar van ****, ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002010130 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie », wetenschappelijke instelling van de Staat bij de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002012727 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002012954 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002012992 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/09/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002013130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002013251 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1999 betreffende de toekenning van een forfaitaire A.R.A.B.-vergoeding type koninklijk besluit prom. 11/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002013269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van sommige loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 september 2002, wordt met ingang van 15 september 2002, aan de heer Grinberg, Georges, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022881 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Ontslag van een stagedoend financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002, wordt met ingang van 1 augustus 2002, aan de heer Mpoyi Léon K Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022885 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Mandaten van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 : worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 15 september 2001, de mandaten van de plaatsvervangende l Mevrn. Meyns, K. en Slegers, S. en de heren Aerts, T.; Herremans, H. en Maes, J., in de hoedanighei(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022888 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevorderingen door verhoging in weddeschaal van financieel inspecteurs Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002, wordt Mevr. Elke Van Den Bossche, financi Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002, wordt Mevr. Fabienne Preat, financieel inspecteur, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022930 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een financieel inspecteur-directeur Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, wordt met ingang van 1 juli 2002, aan de heer Lucas H Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002003535 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 25/10/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002010132 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie", wetenschappelijke instelling van de Staat bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002010149 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 december 2002, is het verzoek tot associatie van de heer Verhasselt, L., notaris ter standplaats Wemmel, en van Mevr. Leonard, M.-A., kandidaat-notaris, om de associatie "Verhasselt & Leonard&quo Mevr. Leonard, M.-A. wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wemmel. Het beroe(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022818 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de kindergeneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2002, wordt dokter Van Gysel, Dirk, van Roosdaal, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als ge type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022819 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2002, wordt dokter De Rijdt, Lutgarde, van Heverlee, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als genees type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022894 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2002, wordt dokter Stassijns, Gaetane, van Antwerpen, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022893 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2002, wordt dokter Van Coevorden, Anne, van Ukkel, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend a type ministerieel besluit prom. 06/12/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002023031 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022907 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 decem(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002021472 bron arbitragehof Arrest nr. 172/2002 van 27 november 2002 Rolnummer 2370 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3, 2°, 3° en 4°, van de wet van 10 augustus 2001 betreffende Belgacom, ingesteld door C. Van Cauter en M. Neufcoeur. Het Arbitragehof samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. François, R. Henneuse, L.(...)

decreet

type decreet prom. 13/12/2001 pub. 17/12/2002 numac 2002031608 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 13/12/2001 pub. 17/12/2002 numac 2002031609 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 13/12/2001 pub. 17/12/2002 numac 2002031607 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap type decreet prom. 29/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van 6 juli 2001 houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk type decreet prom. 29/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen type decreet prom. 29/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemeen verbindend verklaring van akkoorden tussen werknemers- en werkgeversorganisaties betreffende gemeenschaps- en gewestaangelegenheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002028191 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bevoegde personeelsleden die zullen toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoernetwerk geëxploiteerd door de Openbare Vervoermaatschappij van Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002028190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan de centra voor beroepsopleiding erkend door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002031606 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/945 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de verlenging van het mandaat van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002018103 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De B.V.B.A. Helico, met zetel te 2321 Meer, Krochtenstraat 5, heeft op 14 november 2002 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.129.271/X-11.182. Voor de hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002018105 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State N.V. Caravanpark Westmeerbeek, met zetel te 2235 Hulshout, Heide 65, heeft op 12 novembe Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.129.157/X-11.178. Voor de hoofdgriffier, (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002003522 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 542 van 20 november 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002003525 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 264 van 14 november 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002003523 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 530 van 18 november 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002003524 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 558 van 20 november 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002020312 bron belgische senaat Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 19 december 2002 's Ochtends, om 10 uur : 1. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 2. Vraag om uitl 3. Evocatieprocedure. Wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ond(...)

document

type document prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002021464 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden. - Bekendmaking van de rekeningen van 2001 en de begroting 2002 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedg KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D'OUTRE-MER

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 dat i Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd Beheerscomité, de heer Moens, P., in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022883 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 - de heer Egelmeers, I., als voorzitter van het Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij;(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022886 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Hernieuwing van mandaten en benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 15 september 2001 : Worden hernieuwd de mandaten van de p 1° in de hoedanigheid van vertegenwoordigster van de overheid, aangeduid door de Minister van Werkg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022887 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Hernieuwing van mandaten en benoeming van effectieve leden Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 16 juni 2001 : Worden hernieuwd de mandaten van de effectieve 1° in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid, aangeduid door de Minister van Sociale(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002022931 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol on Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd Beheerscomité, de heer Moens, P., in de hoedanig(...)

document

type document prom. -- pub. 17/12/2002 numac 2002020313 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van dinsdag 17 tot donderdag 19 december 2002 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 17 december 2002 : 10 u. 15 m. :Justitie. 10 u. 15 m. : Buitenlandse Betrekkingen en Landsve 10 u. 15 m. : Financiën en Economische Aangelegenheden. 10 u. 15 m. : Binnenlandse Zaken en Admi(...)
^