Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 29 oktober 2002

Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028033
pub.
29/10/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/decreet/2002/10/18/2002028033/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Artikel 1.Dit decreet is van toepassing op de intercommunales waarvan het rechtsgebied binnen de grenzen van het Waalse Gewest ligt.

Art. 2.In het tweede lid van § 1 van artikel 18 van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales worden de woorden « overeenkomstig de artikelen 167 en 168 van het Algemeen Kieswetboek » toegevoegd aan het einde van de eerste zin

Art. 3.In het derde lid van artikel 20 van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales worden de woorden « en overeenkomstig de artikelen 167 en 168 van het Algemeen Kieswetboek » in fine toegevoegd.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking na de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 18 oktober 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 286 (2001-2002) nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 9 oktober 2002.

Bespreking. - Stemming.

^