Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002009994 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 2002, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr. Heymans, B., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof; - griffier bij de rec - Mevr. Pisane, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - de heer Provez, K., adjunct-griffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002009997 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 februari 2002, dat in werking treedt op 4 november 2002, is de heer Dallons, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het eme Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2002, dat in werking treedt op 1 oktober 2002, is aan Mev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002009996 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 april 2002, is de heer Dallons, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002022806 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 29/09/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002022805 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90, § 1, derde lid, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002009998 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2002, is het verzoek tot associatie van de heer Glorie, F., notaris ter standplaats Zwijndrecht, en van de heer Buyssens, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Freddy Glorie & Frank Buyss De heer Buyssens, F., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Zwijndrecht. He(...) type ministerieel besluit prom. 21/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002011418 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op artikel 20ter van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen type ministerieel besluit prom. 17/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002022860 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 18/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002028033 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2002-2003 aan het net van het gesubsidieerd officieel onderwijs, in toepassing van artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden-leraar voor het schooljaar 2002-2003 aan de onderwijsinrichtingen die een positieve discriminatie genieten bij toepassing van artikel 11 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002000763 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door de familieleden van een onderdaan van een lidstaat van de **** **** Ruimte of van een ****, die niet in het bezit zijn van de vereiste documenten om het Belgisch grondgebied te mogen betreden

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002011411 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0064 : Kijkshop Holding B.V./Joint Services International N.V. Op 11 oktober 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldin Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de volgende bedrijfstakken : de productie(...) type bericht prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002011416 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-02/0065 - Electrabel Customer Solutions S.A. / Interest S.C.R.L. Op 17 oktober 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op sector van de elektriciteitslevering aan (...) type bericht prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002028043 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp van milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht voor versleten banden. - Bericht Overeenkomstig artikel 5, § 2, van het decreet van 20 december 2001 betreffende de milieuovereenkomsten deelt de Waalse Regerin Geschreven opmerkingen kunnen binnen een maand na deze bekendmaking gericht worden aan de « Office (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002000560 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiens Bij ministerieel besluit van 16 april 2002 wordt de V.Z.W. Espace Formation P.M.E. - Infac - Infobo(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002000682 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 september 2002 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 septemb(...)

erratum

type erratum prom. 02/04/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002013234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling. - Errata

document

type document prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002013258 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002021429 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Te begeven betrekking 1.1. Bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstra Zijn/ Haar administratieve standplaats zal gevestigd worden in de stad Oostende. 1.2. De kandida(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002016211 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de heer Roisin, Christian, met ingang van 1 juni 2002 voor een tweede mandaat van twee jaar in het Frans taalkader benoemd tot assistent bij het Centrum v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002016212 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de heer Romnée, Jean-Michel, met ingang van 1 juli 2002 voor een tweede mandaat van twee jaar in het Frans taalkader benoemd tot assistent bij het Centrum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002009995 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 5 ; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1, vanaf 1 december 2002. De kandidaturen voo(...) De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002009999 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief (...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

document

type document prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002009978 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van december 2002 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens ove Deze examens omvatten een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Het mondeling gedeelte bestaat(...) type document prom. -- pub. 29/10/2002 numac 2002020260 bron belgische senaat Commissievergaderingen. - Bijeenroepingen Week van maandag 28 oktober tot vrijdag 1 november 2002 Overzicht van de commissievergaderingen Dinsdag 29 oktober 2002 : 10 u. 15 m. : Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminali Woensdag 30 oktober 2002 : 10 u. 15 m. : Werkgroep « Rechten van het kind ».
^