Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 24 januari 2003

Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 en tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.22 van het programma 24.60

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035031
pub.
24/01/2003
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2003035031/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 en tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.22 van het programma 24.60


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1993, 3 april 1995, 19 juli 1996, 10 juni 1998 en 5 september 2001, en bij koninklijk besluit van 10 juli 2000;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid artikel 55;

Gelet op het decreet van 5 juli 2002 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het decreet van 5 juli 2002 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Fnanciën en Begroting, gegeven op 18 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën : Op voordracht van de diverse bevoegde Vlaamse ministers;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, Besluit :

Artikel 1.De kredieten geopend voor de basisallocaties van de diverse programma's van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 worden overeenkomstig onderstaande tabel herverdeeld : (in euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60 basisallocatie 00.22 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor begrotingsjaar 2002 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel : (in euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * Salarissen en toelagen voor het personeel dat overkomt in het kader van Lambermont vanuit Landbouw, Binnenlandse Zaken en Justitie

Art. 3.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 oktober 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

^