Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 30 oktober 2002

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 2002 tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu
numac
2002022875
pub.
30/10/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2002022875/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 2002 tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 september 2002 tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend, wordt vervangen door volgende bepaling : « Het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient te worden ingediend is beschikbaar op de website : www.health.fgov.be/AGP Het formulier kan eveneens op schriftelijke aanvraag bekomen worden op het volgende adres : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, medische bewaking en welzijn op het werk Erkenning kinesitherapeuten Rijksadministratief Centrum, bureau 612 Pachecolaan 19, bus 5 1010 BRUSSEL Dit formulier dient volledig ingevuld en vergezeld van de eventueel gevraagde bijlagen, bij aangetekende zending te worden opgestuurd naar voornoemd adres. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 oktober 2002.

J. TAVERNIER

^