Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003448 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002009967 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 tot vaststelling van de nadere regels inzake bevordering door verhoging in weddenschaal en van de weddenschalen die verbonden zijn aan de graden van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002010000 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002, is aan de heer Van Eycke, P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij koninklijk besl Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2002, is de heer Wagnon, V., advocaat, benoemd tot substi(...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002011404 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002011412 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Protect Pensioenfonds » , onderlinge verzek(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002011413 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Veldkant Pensioenfonds » , onderlinge verze(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012737 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij een ziekte-uitkering in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012736 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en uurlonen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012740 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van premies type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012745 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012749 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, ter bevordering van de sociale dialoog in de ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, ter bevordering van de sociale dialoog in de ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging in de sector van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012807 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden in de groentennijverheid type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012811 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012881 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012899 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van artikel 13 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de handel in voedingswaren" type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012943 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012947 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake toekenning van extra verlof voor werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012952 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, inzake betaling van de carensdag type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012975 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 en 6 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, houdende bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 betreffende de minimumweddeschalen voor het industrieel bekken van Bergen-Borinage type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002013173 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, houdende uitvoering van artikel 4, §§ 1 en 5, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 30/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002013174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, houdende uitvoering van artikel 4, §§ 2, 3, en 4, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 21/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003449 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding type ministerieel besluit prom. 04/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002011400 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 39 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002011421 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand oktober 2002 De parameters Nc en NE voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laagspanning en hoog Nc = 1,0694 NE = 1,3178 type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002013232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002 is de B.V.B.A. Noël Versluys & zoon, Brusselstraat 4, te 8450 Bredene, erkend ge(...) type ministerieel besluit prom. 05/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het reglement van de raad van bestuur van B.I.A.C. tot wijziging van het reglement van 14 december 2001 tot regeling op de luchthaven Brussel-Nationaal van de vergoedingen bedoeld in artikel 181 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 03/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van de koninklijke besluiten van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 26/03/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002021161 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor analyse en expertise van hout verricht door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 14/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002022856 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 18/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002022875 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 2002 tot de vaststelling van het model van formulier door middel waarvan de aanvraag om erkenning als kinesitherapeut dient ingediend

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002022891 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 110.094 van de Raad van State van 9 september 2002 vernietigt het ministerieel besluit van 26 februari 2002 ter uitvoering van het artikel 59, §§ 1, 1°, b) et 2, 1°, b), van het konink

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 2002 houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van het examen voor de toelating in de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 25 september 1991 tot uitvoering van de artikelen 59, 60 en 61 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2001 pub. 30/10/2002 numac 2002029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modaliteiten voor de toepassing van de artikelen 9, 20, 37 en 51 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verschillende verordeningsbepalingen met het oog op de overschakeling naar de euro

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/06/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002031473 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/439 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vastlegging van de wijzen van aanduiding van de leden van de Adviesraad voor de Franstaligen van de randgemeenten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlagen van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1993 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van niveau 3 en 4 van het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van 26 mei 1994 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van niveau 1, 2+ en 2 van het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002036331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002036370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/05/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002000640 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 22 betreffende de problematiek van de behandeling van de aanvragen met betrekking tot de uitrusting en de bewapening van de gemeentepolitie/lokale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002002273 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 532. - Wedde toegekend aan de opleidingsdirecteur bij toepassing van artikel 48quinquies , § 4, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002000668 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking nr. 03/02 Diefstal van identiteitskaarten in gemeentehuizen De hierna vermelde nummers zijn die van identiteitskaarten, welke in een gemeentehuis werden ontvreemd. Gemeente HALEN (...) Commune de HALEN (vol du 1 er septembre 2002) 42 identiteitskaarten - 42 cartes d'iden(...) type bericht prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002018082 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Marc Vertongen en Ulrike Kunze, beiden wonende te 1830 Machelen, Woluwelaan 33, hebben op 1. het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2002, houdende goedkeuring van het bijzonder pla(...) type bericht prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002020218 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen in West-Vlaanderen Schooljaar 2002-2003 De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de belanghebbenden dat de volgende beurzen voor het schooljaar 200 Verenigde stichting Balanck en Van Der Halle. - Een beurs van 60 euro ten voordele van : 1° de afst(...) type bericht prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002021425 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 19 en 20 september 2002 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen o Die zaak is ingeschreven onder nummer 2521 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002000307 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 j Bij ministerieel besluit van 5 februari 2002 wordt het ministerieel besluit van 12 februari 1999 ho(...) type erkenning prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002000656 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Door een beslissing van het Federaal agentschap voor nucleaire controle, op datum van 18 juli 2002,(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002003440 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lijst van de instellingen erkend voor het bijhouden van gedematerialiseerde effectenrekeningen op naam van de beleggers Lijst opgemaakt op 31 augustus 2002 (a) benaming van de instelling die de rekeningen bijhoudt.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002000779 bron ministerie van binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - Tuchtraad - Samenstelling - Aanwijzingen Door beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 7 oktober 2002 werd het ontslag uit zijn functie al(...) Deze aanwijzing treedt in werking de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002003460 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster de registratie en de domeinen Sector registratie en domeinen Vernietiging Bij arrest van de Raad van State van 15 april 2002, nr. 105.493, wordt het koninklijk besluit van 2(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige juristen voor de Regie der Gebouwen (ANG02813 - niveau A). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie : 1. Piraux, Brigitta, Antwerpen. type samenstelling prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige industrieel ingenieurs voor de Regie der Gebouwen (ANG02014 - niveau A). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie : 1. Stevenaert, Phili(...) 2. Muylaert, Philip, Ninove. 3. Arckens, Erik, Nazareth. 4. Van De Meulebroecke, Eric, Ronse.(...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige parameter-analist (m/v) (rang A1) voor het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02028). - Uitslagen Rangschikking van de geslaag(...) 1. De Vuyst, Begga, Eeklo. 2. Stoffels, Jan, Mechelen. type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière buitenlandse dienst (m/v) voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd.(...) type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technici der vorsing bij de Koninklijke Bibliotheek van België (AFG01081 - rang 26). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proefti(...) 1. Adam, Cathérine, Rixensart. 2. Bazzo, Stéphane, Enghien. 3. Mertens, Hugues, La Roche-en-A(...) type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige deskundige gegevensbeheerder (rang B1) voor het departement van Onderwijs (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) ANV02029. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure voor t(...) 1. De Bruyn, Elsje, Aalst 2. Custers, Nele, Bree 3. Vantomme, Rudi, Knokke-Heist 4. De Vos(...) type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008298 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige projectcoördinator gebouwen (m/v) (rang A1) voor de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV02030). - Uitsl(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** assistent voor het **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, ****, ****-****-**** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct adviseurs-juristen voor de Regie der Gebouwen (AFG02813 - rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : 1. Duplat, Anne, Tourna(...) 2. Venquier, Sophie, Uccle type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs bouwkunde (m/v) voor de afdeling Betonstructuren - Metaalstructuren - Geotechniek, administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02034). (...) Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie voor toelating tot de stage : 1. (...) type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008300 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige architecten (m/v) voor de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie - Standplaats Hasselt - Gent (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) ANV02033. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergel(...) 1. Geens, Rudi, Genk 2. Van der Linden, Elke, Gent 3. Geijsels, Jozef, Aarschot 4. De Baet(...) type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008305 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige medisch inspecteur voor de strafinrichtingen Federale Overheidsdienst Justitie (AFG02810 - rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage : type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008306 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adviseurs mobiliteit (m/v) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV02025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de vergelijkende selectie vo(...) 1. Van Heesvelde, Paul, Mechelen 2. Mommen, Indra, Kapellen 3. Smit, Frank, Brussel 4. Ra(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Nederlandstalige onderhoudstechnicus voor CODA . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : Van Hove, Tom, Lebbeke. (...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008318 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke inrichtingen voor de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten(...) 1. Brynaert, Nicolas, Ixelles 2. Lemaitre, Sebastien, Liège 3. Schelfhout, Alain, Rhode-Saint(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002009882 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 241 9 september 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commi 2002/684/EG : * Beschikking van de Commissie van 31 maart 2000 houdende goedkeuring van het enke(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 juni 2002 heeft de heer **** ****.****. **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Oost-**** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 2 augustus 2002 heeft Mevr. **** **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 2 augustus 2002 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te Namen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld. - Aanhangsel nr. 1 Dienstmededeling van de Leidend Ambtenaar en van de Adjunct-Leidend Ambtenaar met betrekking tot subdelegatie van bevoegdheid en ondertekening aan de ambtenaren en beambten van Enig artikel. - Een nieuw hoofdstuk IVbis , getiteld « Uitgifte en uitvoering van de verplichtingen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002000762 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 20 september 2002 wordt de heer Defoor, Rino, benoemd tot hoofdcommissaris van de lokale politie van de politiezone Kortrijk/Kuurne/Lendelede. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 18 oktober 2002 wordt de heer Bastien, Bernard, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone La Louvière. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002003453 bron ministerie van financien Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2002 : worden de heren Bonte, Rudy, en Servais, Jean-Paul, benoemd in hoedanigheid van leden van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met ingang van 1 november worden, op voorstel van het Directicomité van de Nationale Bank van België, mevr. De Wachter, Marci(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002003462 bron ministerie van financien Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de heer Deleenheer, André, V., eerstaanwezend in(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002000743 bron ministerie van binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad De provinciegouverneurs en de gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad dienen hun m a) Vacatures De Gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad zal daarom (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002008295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten **** van een **** van **** diplomaat (****/****) voor de **** **** Zaken, Buitenlandse Handel en **** (****01849). - Uitslagen **** van de geslaagd(...) 1. **** ****, ****, ****-de-Stad 2. **** ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2002 numac 2002011385 bron ministerie van economische zaken Nationaal Instituut voor de Statistiek CIJFERS VAN DE WERKELIJKE BEVOLKING, PER GEMEENTE, OP 1 JANUARI 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De Minister van Economische Zaken, Ch. PICQUE CIJFERS VAN DE WERKELIJKE BEVOLKING, OP 1 (...)
^