Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 23 januari 2003

Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035040
pub.
23/01/2003
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2003035040/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid artikel 52;

Gelet op het decreet van 5 juli 2002 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het advies verleend door de Inspectie van Financiën op 21 augustus 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het krediet beschikbaar op basisallocatie 11.01 van het programma 24.60 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 wordt gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel.

De vermelde bedragen worden gevoegd bij het overeenkomstig krediet voor het begrotingsjaar 2002.

Tabel m.b.t. de verdeling van B.A. 11.01 programma 24.60 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving gestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3.De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 oktober 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

^