Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 december 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2016, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is Mevr. Mallems I., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2016 : - is de heer Vandenberghe L., eerste advocaat-gen(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016205976
pub.
02/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt door de aangewezen personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016011193 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is Mevr. Mallems I., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2016 : - is de heer Vandenberghe L., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld op datum van 31 december 2016 's avonds.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer D'Espallier H., rechter in de politierechtbank Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Van Acker F., vrederechter van het kanton Diksmuide, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar, dewelke in werking treedt op 1 januari 2017.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016203351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de periode 2015-2016, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor bedienden met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009403 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016203167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer Van Lerberghe L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 08/08/2016 numac 2016002039 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016003287 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016009404 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer Ryde M., vrederechter van het eerste kanton Ieper, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 houdende de organisatie van het CARNEGIE HERO FUND type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de bakkerijen en banketbakkerijen - geharmoniseerd systeem type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is de heer Smeets E., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016011378 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2016 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016007409 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009621 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is Mevr. Clijsters B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 635, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 04/10/2016 numac 2016012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2017, 2018 en 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten sluiten, is de machtiging aan de heer Van den Eeden E., vrederechter van het kanton Kontich, om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er is voorzien in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege, hernieuwd voor een periode van maximaal zes maanden, met ingang van 1 januari 2017.

Bij koninklijk besluit van 21 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 06/10/2016 numac 2016015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende het statuut van de ereconsul sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is Mevr. Lienard D., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2016, die in werking treden op 31 december 2016 's avonds : - is Mevr. Cappellini L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Olivier Ph., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Bresoux G., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Vermeersch D., ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Namen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Moulaert V., rechter in de politierechtbank Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016204127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2016 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2016 's avonds, is Mevr. Goblet V., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 9 november 2016, die in werking treden op 31 december 2016 's avonds : - is Mevr. Maertens M.-C., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik eershalve te voeren. - is de heer Vandierendonck P., vrederechter van het kanton Torhout, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 november 2016 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, is de heer Moerman S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, toegelaten tot het tijdelijk vervroegd pensioen. - die in werking treden op 31 december 2016 's avonds : is de heer Raynal J.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, eershalve te voeren. is Mevr. Reynders D., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op datum van 31 augustus 2016 's avonds, is aan de heer Beele S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - die in werking treden op 31 december 2016 's avonds : is het aan de heer Gottal J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Dinant, eershalve te voeren. is het aan de heer Quin J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Dinant, eershalve te voeren. - is Mevr. De Leenheer S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 30 september 2016 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^