Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 september 2016
gepubliceerd op 30 december 2016

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2016

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009621
pub.
30/12/2016
prom.
11/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2016


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op sectie 12 - FOD Justitie;

Overwegende dat een krediet van zes en veertigduizend euro (46.000 euro) op de organisatieafdeling 40, activiteiten programma 31, basisallocatie 33.00.13. van de administratieve begroting van het Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2016 is ingeschreven;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 25 juli 2016;

Overwegende dat « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » is een netwerk van 14 verenigingen voor de verdediging van de rechten van het kind;

Overwegende dat « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » die tot doel heeft te waken over de naleving en de toepassing van de Conventie of Verenigde Naties betreffende de rechten van het kind in België en buitenland, in samenwerking met « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw »;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van drie en twintigduizend euro (23.000 euro) wordt toegekend aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » die tot doel heeft te waken over de naleving en de toepassing van de Conventie betreffende de rechten van het kind in België.

Deze toelage is een financiële bijdrage om gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 de personeels- en werkingskosten te dekken.

Art. 2.De toelage wordt aangerekend op de basisallocatie 31.33.00.13. van de organisatie-afdeling 40 van de administratieve begroting van het Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2016.

Art. 3.§ 1. De subsidie zal in twee schijven worden betaald, uitgesplitst als volgt: [00ef][0080][00ad] De eerste schijf (75%) ten bedrage van zeventien duizend twee honderd en vijftig euro (17.250 euro) zal na ondertekening van dit besluit worden betaald; [00ef][0080][00ad] Het saldo (25%) van vijfduizend zeven honderd en vijftig euro (5.750 euro) zal worden betaald op voorlegging van de bewijsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, en van de resultatenrekening en de balans voor het jaar 2016 van de vzw. - De bewijsstukken zullen aan het Federale Overheidsdienst Justitie ten laatste op 15 juni 2017 worden toegezonden. § 2. De betaling van het saldo zal ook afhankelijk zijn van de indiening van een activiteitenverslag betreffende de periode waarop de toelage betrekking heeft. § 3. Alle facturen en nota's zullen gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard worden door de coördinatoren van de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL ».

De vrijstelling van btw dient op de facturen te worden vermeld.

Art. 4.De bedragen zullen gestort worden op rekening nr. 068-2262739-47 van de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL ».

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 6.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^