Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 september 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 's avonds, is de heer Soetemans, D., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan Bij koninklijk besluit van 11 september 2016 is Mevr. Grenier, Ch., licentiaat in de rechten, r(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009472
pub.
19/09/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016003339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen alsmede tot wijziging van de koninklijke besluiten van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en op de openbare uitkoopbiedingen en van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016007409 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009621 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016011378 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2016 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de niet-gouvernementele samenwerking sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 's avonds, is de heer Soetemans, D., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016003339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen alsmede tot wijziging van de koninklijke besluiten van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en op de openbare uitkoopbiedingen en van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016007409 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de directieraad van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009621 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016011378 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2016 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de niet-gouvernementele samenwerking sluiten is Mevr. Grenier, Ch., licentiaat in de rechten, referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank Henegouwen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^