Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003477 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016007510 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016 type wet prom. -- pub. 30/12/2016 numac 2016009635 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 november 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****-**** **** **** **** **** ****, **** ****, geboren te **** op 5 mei 2 Bij koninklijk besluit van 27 november 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, (...) type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009653 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. -- pub. 30/12/2016 numac 2016014398 bron bpost nv van publiek recht Gebruikershandvest Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt bpost N.V. van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 1 januari 2017. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. De klanten onder contract betalen hun Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student - zelfstandige type wet prom. -- pub. 30/12/2016 numac 2016040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2016 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2016, 103.54 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 382, tweede en derde lid, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009620 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009619 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het aandeel van België tot de Internationale Organisatie voor Criminele Politie INTERPOL voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009617 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 11/09/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009621 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 23.000 euro aan de « Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL » voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009647 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009663 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009673 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014400 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS die de gewesten vertegenwoordigen en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten - jaar 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2016 numac 2016024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling Bij Koninklijk besluit van 20 december 2016 wordt de heer Pedro Facon, geboren op 3 februari 1981, aangeduid als houder van de managementfunctie N-1 "Directeur-generaal Gezondheidszorg", voor een periode van zes jaar, bij d type koninklijk besluit prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009616 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 1.862.711,96 euro aan de VZW Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 30/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen

decreet

type decreet prom. 14/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 02/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036689 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036696 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

beschikking

type beschikking prom. 12/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016031875 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016031881 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Haachtseststeenweg 366 en Jerusalemstraat 41 tot 47, te 1030 Schaarbeek

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016031887 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verduidelijking van de nieuwe opdrachten die zijn toevertrouwd aan het gewestelijk ondersteuningscentrum sociale samenhang in uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 17 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens en de overstromingen van 22, 23 en 24 juli 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 waarbij de overvloedige regens, de overstromingen en de hagelkorrels van 6, 7 en 8 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de datum waarop de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen stemrecht hebben in de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens, de overstromingen en de rukwinden van 23 en 24 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009670 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind
^